วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่

รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่ (Gage’s Instructional Model)

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็วและสามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้นาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถ รับสิ่งเร้า หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ รับรู้ความคาดหวัง

ขั้นตอนที่ 3 กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมที่อยู่ใน หน่วยความจำระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจำเพื่อการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ ผู้สอนควรจัดสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเห็น ลักษณะสำคัญของสิ่งเร้าอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ ของผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 5 ให้แนวการเรียนรู้ หรือจัดระบบข้อมูลให้มีความหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียน สามารถทำความเข้าใจกับสาระที่เรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อ สิ่งเร้าหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ในตัวผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนและข้อมูลที่เป็น ประโยชน์กับผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงไร

ขั้นตอนที่ 9 ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้โดยการให้โอกาสผู้เรียน ได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์อย่างหลากหลายเพื่อช่วย ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถ่ายโอนการ เรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่นๆ ได

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สาระที่นำเสนอได้อย่างรวดเร็วและจดจำ สิ่งที่เรียนรู้ได้นาน นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้พิ่มพูนทักษะในการจัดระบบ ข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูล รวมทั้งการแสดงความสามารถ ของตนเองด้วย

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!