วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แนวคิดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผู้เรียนควรมีความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน

ดังนั้นก่อนจะเริ่มดำเนินการสอนวิชาใดๆ ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   เกี่ยวกับ

ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ความพร้อมด้านสติปัญญา

ความพร้อมด้านร่างกาย

ความพร้อมด้าน สังคม

2) ก่อนจะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาใดๆ ผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน หากพบผู้เรียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดีขึ้นก่อน

3) การเตรียมความพร้อม หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง สำหรับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านใดๆ ควรใช้กิจกรรมหลายๆ แบบ  หรือใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม จนผู้เรียนมีความพร้อมดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล

2) เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น

3) เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม  ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1) ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์
ความรู้พื้นฐานของวิชาที่จะทำการสอนในระดับชั้นนั้น ๆ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้

2) ความพร้อมด้านสติปัญญา
ความคิดริเริ่ม   สร้างสรรค์
ความมีเหตุผล
ความสามารถในการเรียนรู้ / การลำดับความ

3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม
การแสดงออก
การควบคุมอารมณ์
ความมุ่งมั่น  ขยันหมั่นเพียร  อดทน
ความรับผิดชอบ

4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
การเจริญเติบโตสมวัย
ความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิต

5) ความพร้อมด้านสังคม
การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
การช่วยเหลือ เสียสละ  แบ่งปัน
การเคารพ ครู  กติกา  และมีระเบียบวินัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]