วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี

หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นี้ เดิมเป็นหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ตามหลักสูดรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งหนังสือได้รับการยกย่องจากผู้อ่านทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันว่า เป็นหนังสือ แบบเรียนที่แสดงภูมิปัญญาการสอนอนภาษาไทยระดับเบื้องตัน เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ อ่านสนุกและเพลิดเพลิน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากง่ายไปหายาก คือ เรียนรู้พยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำ แจกลูก ผันอักษร ฝึกการอ่านคำ ข้อความ ซึ่งการจัดการเรียน การสอนเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและ รวดเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จึงได้ปรับปรุง หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ดังกล่าว มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยรวมเล่ม ๑ และเล่ม ๒ ให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนนำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการวาดภาพประกอบให้สวยงาม แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของ เนื้อเรื่อง รวมทั้งการใช้ภาษาตามต้นฉบับเดิมทั้งหมด

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอน้อมรำลึกในคุณงามความดีของคณะ ผู้เรียบเรียงที่ได้สร้างสรค์ผลงานที่มีคุณค่าตกทอดถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาไทย ได้คล่องแคล่วและแตกฉาน เป็นบันไดก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]