วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์

23 ต.ค. 2019
595

วัตถุประสงค์ เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการ เป้าหมาย หมายถึง ระบุถึงผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินโครงการ โดยจะระบุทั้งผล ที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เป้าหมายจึงคดาย กับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มี การระบุสิ่งที่ต้องการทำได้ชัดเจนและระบุเวลาที่ต้องการ จะบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการการคาดหวังล่วงหน้าใน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ สามารถเขียนได้ทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณจะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป็นจำนวนตัวเลข ธรรมดาก็ได้ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
  3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
  4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขั้นและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิค
  5. การเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ Soft ware ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถ
    นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


Loading...