วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด(KPI)

20 ต.ค. 2019
2816

เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI)

            ตัวชี้วัด คืออะไร ตัวชี้วัด เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสําเร็จของการ ปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการ กําหนดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน ต่างๆ คือ ค่าที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดง ผลสําเร็จของการวัดตามวัตถุประสงค์

เทคนิคการเขียนตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายผลผลิต
1. เชิงปริมาณ : ดูที่จํานวนกิจกรรมหลักที่ทํา
2. คุณภาพ : ดูที่มาตรฐานกิจกรรมหลัก (ความถูกต้องสมบรูณ์ครบถ้วน)
3. เวลา : ดูที่เวลาในการจัดทํากิจกรรมหลัก
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

ตัวอย่าง การเขียนตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต
– ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 กิโลเมตร
– คอมพิวเตอร์ได้รับการจัดซื้อจํานวน 10 เครื่อง
– งานวิจัยได้รับการจัดทํา 20 เรื่อง
– อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม…จํานวน 250 คน


Loading...