วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน พร้อม เฉลย

17 ต.ค. 2019
2196

1. สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ก. กระทรวง
ข. ทบวง
ค. กรม
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. กระทรวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. เขตเทศบาล
ข. อำเภอ
ค. เขตเมืองพัทยา
ง. ชุมชน

ตอบ ข. อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ก. โดยตำแหน่ง
ข. โดยการแต่งตั้ง
ค. โดยการเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกะรทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรี

ตอบ ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา


6. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ง. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
จ. ตอบค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  5 สิงหาคม 2554

7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. รัฐสภาครู
ข. สภาครู
ค. รัฐสภา
ง. คุรุสภา

ตอบ ง. คุรุสภา

8. ฐานะของคุรุสภาคือ
ก. นิติบุคคลภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรม
ง. นิติบุคคลสังกัดข้าราชการพลเรือนฝ่ายรัฐสภา

ตอบ ข. นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. ลูกจ้างชั่วคราว
ข. ผู้สนับสนุนการศึกษา
ค. นักวิชาการ
ง. นักการภารโรง

ตอบ ข. ผู้สนับสนุนการศึกษา

10. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ก. คขบ.
ข. กขบ.
ค. คกข.
ง. กคศ.

ตอบ ง. กคศ.

11. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. คุณภาพปริมาณ
ค. ความยากง่ายของงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


12. ส่วนราชการๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ก. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครู
ง. คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ก. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ข. การบริหารราชการจังหวัด
ค. การบริหารราชการระดับประเทศ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ก. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14. การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี

15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ก. ข้าราชการสายอำนวยการ
ข. ข้าราชการประจำ
ค. ข้าราชการพลเรือน
ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบ ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

16. ใครเป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวง
ก. ข้าราชการเจ้าสังกัด
ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ค. พลเรือนเจ้าสังกัด
ง. ประธานเจ้าสังกัด

ตอบ ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก. ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
ข. ตำแหน่งทางวิชาการ มาก-น้อย
ค. ตำแหน่งนักวิชาการ ต้น-สูง
ง. ตำแหน่งนักวิชาการ มาก-น้อย

ตอบ ก. ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

18. การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

ตอบ ก. 30 วัน

19. การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. หลังจากวันที่รับคำสั่งหนึ่งสัปดาห์
ง. นับวันที่รับทราบคำสั่ง

ตอบ ง. นับวันที่รับทราบคำสั่ง

20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพระราชบัญญัติใด
ก. พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ. 2542
ข. พระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ. 2543
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543

ตอบ ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

21. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีช่วย
ค. เลขานุการรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค. เลขานุการรัฐมนตรี

22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ก. ประโยชน์สุขของประเทศ
ข. ประโยชน์สุขของรัฐบาล
ค. ประโยชน์สุขของประชาชน
ง. ประโยชน์สุขของนักการเมือง

ตอบ ค. ประโยชน์สุขของประชาชน

23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ก. สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขานุการปลัดกระทรวง

ตอบ ก. สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง

24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาคือใคร
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอบ ข. เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ก. ปริมาณสถานศึกษา
ข. จำนวนประชากร
ค. วัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


Loading...