วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปรายให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70% การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90%

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น

– การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)

– การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

– การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

– การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

– การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Leaming)

– การจัดการเรียนรู้การบริการ (Service Learning)

– การจัดการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)

– การจัดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)

อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]