วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม PLC

แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC

แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC

โรงเรียน………………..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………………..

 1. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ชื่อ…………………………………………………………………….. สกุล………………………………………………………

ตำแหน่ง…………….โรงเรียน……………………………อำเภอ…………………จังหวัด…………………..  โทร………………………มือถือ…………………………E-mail  address ………………………………….

 • แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน
 • แนวทางที่ ๑  แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้ว  แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่
 • แนวทางที่ ๒  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่
 • ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน
 • สื่อการเรียนการสอน
 • เทคนิควิธีสอน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
 •  เพื่อ……………………………………………………………………………………..
 • เพื่อ………………………………………………………………………………………
 • เพื่อ………………………………………………………………………………………
 • เพื่อ………………………………………………………………………………………
 • กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้น………………………………………………………………………………

 • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน(โครงสร้างของนวัตกรรม)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………วิธีดำเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในข้อ ๖ )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน

เช่น   ระหว่างครูในเครือข่าย   ครูต่างเครือข่าย    ครูในโรงเรียนด้วยกัน

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น