วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา         พีระ  นเรวรรณ์

สถานศึกษา  :   โรงเรียนเทศบาล  1 ศรีเกิด  สำนักการศึกษา    เทศบาลนครเชียงราย  

ปี พ.ศ.:   2561

บทคัดย่อ

                        ผลการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  จังหวัดเชียงราย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด  จังหวัดเชียงราย ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1  ศรีเกิด  จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล  1 ศรีเกิด จำนวนนักเรียน 30 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องความรู้เรื่องประโยคของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด  จำนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก    จำนวน 30 ข้อ มีอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.30 – 0.70ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.50– 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65  3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  ความรู้เรื่องประโยค จำนวน 5 แผน เวลา 10คาบเรียน  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ      ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x บาร์) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

                 1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  1  ศรีเกิด   มีประสิทธิภาพ  82.59/ 82.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ความรู้เรื่องประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1   ศรีเกิด   อยู่ในระดับมากที่สุด


Loading...