ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย ครูเชียงรายแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วยให้กับทุกท่านๆ ที่ต้องการศึกษาและเพื่อสอบแข่งขันการสอบครูผู้ช่วยครับ ช่วงนี้งานเยอะหน่อย แต่ก็พอมีเวลาแบ่งปันสิ่งดีๆบ้าง ยังไงก็ขอฝากข้อสอบสมรรถนะครูชุดนี้ให้ได้ลองไปศึกษากันด้วยนะครับ มีข้อเสนอแนะยังไงก็สามารถคอมเม้นต์แจ้งมาได้ครับผม

1. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานใด ?
ก.กระทรวงศึกษาธิการ
ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ง.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2. นักจิตวิทยาคนใดที่ให้แนวคิด “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ”
ก. รุสโซ
ข. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ค. แมคเคิลแลนด์
ง. สกินเนอร์ 

3. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยสมรรถนะใดบ้าง
ก. Core Competency สมรรถนะหลัก
ข. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน
ค. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน
ง. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน 4. Competency Core สมรรถนะสายผู้สอน

4. Core Competency มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.สมรรถนะหลัก
ข.สมรรถนะรอง
ค.สมรรถนะประจำสายงาน
ง.สมรรถนะประจำตนเอง

5. Functional Competency มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.สมรรถนะหลัก
ข.สมรรถนะรอง
ค.สมรรถนะประจำสายงาน
ง.สมรรถนะประจำตนเอง

6. “ วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

7. “กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน” พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

8. “กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน” พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

9. ตัวบ่งชี้ “ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์” ตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

10. ตัวบ่งชี้ “ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน” ตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

11. ตัวบ่งชี้ “ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ” ตรงกับสมรรถนะใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

12. ครูเชียงรายดอทเน็ต ปฏิบัติตน “เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ” ครูเชียงรายดอทเน็ต มีสมรรถนะตรงกับข้อใด
ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข.การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง.การทำงานเป็นทีม

13. ครูแนนปฏิบัติตน “ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง” ครูแนนมีสมรรถนะตรงกับข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข. การบริการที่ดี
ค.การพัฒนาตนเอง
ง. การทำงานเป็นทีม

14. การพัฒนาตนเอง (Self- Development) ต้องมีพฤติกรรมตรงกับข้อใด
ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง
ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
ค. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
ง.ถูกทุกข้อ

15. “ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น” ตรงกับสมรรถนะใด
ก. Self- Development
ข. Service Mind
ค. Working Achievement Motivation
ง. Team Work

16. “มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้” ตรงกับสมรรถนะใด
ก. Team Work
ข. Service Mind
ค. Working Achievement Motivation
ง. Self- Development

17. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง
ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
ค. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
ง. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

18. สมรรถนะ การทำงานเป็นทีม (Team Work) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
ค. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
ง. ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ

19. “แสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส” ตรงกับสมรรถนะใด
ก. Team Work
ข. Self- Development
ค. Working Achievement Motivation
ง. Service Mind

20. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
ก. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
ค. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ง. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

21. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
ค. มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ง. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม

22. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) ตรงกับตัวบ่งชี้ใด
ก. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
ง. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้

23. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับสมรรถนะใด
ก. การบริหารครู
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

24. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับสมรรถนะใด
ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การบริหารครู

25. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ใด
ก. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข. การพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้เรียน
ค. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
ง. ถูกทุกข้อ

26. Student Development ตรงกับสมรรถนะใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน
ข. การพัฒนาครู
ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ง. การพัฒนาโรงเรียน

27. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน ตรงกับสมรรถนะใด
ก. การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
ข. การพัฒนาครูผู้สอน
ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน
ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน

27. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา ตรงกับสมรรถนะใด
ก. การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การพัฒนาครูผู้สอน
ง. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน

28. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตรงกับพฤติกรรมใด
ก. นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ข. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน
ค. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน
ง. ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทันการณ์

29. “จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้” ตรงกับสมรรถนะใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

30. ตัวบ่งชี้ “การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน” อยู่ในสมรรถนะใด
ก. ภาวะผู้นำครู วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน เพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

31. ครูเชียงราย เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น แสดงว่าครูเชียงราย มีสมรรถนะตามข้อใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

32. ครูดวงกมล กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน แสดงว่าครูดวงใจ มีสมรรถนะตามข้อใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

33. ครูวิสิทธิ์ มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งคำถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน แสดงว่าครูวิสิทธิ์ มีสมรรถนะตามข้อใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

34. ครูไพริน เริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมแสดงว่าครูไพริน มีสมรรถนะตามข้อใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

35. “มีการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จได้ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครองปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ  และนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ” ข้อความดังกล่าว มีสมรรถนะตรงกับสมรรถนะใด
ก. ภาวะผู้นำครู
ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาผู้เรียน

36. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
ข. กำหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน
ค. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
ง. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ

37. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
ก. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น และตนเอง
ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู
ค. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดี
ง. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

38. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
ก. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ค. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดีขึ้น
ง. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น

39. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดีขึ้น
ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ค. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้
ง. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น

40. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสิ่งใด
ก. เป็นการดำเนินการตามนโยบาย
ข. เป็นการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ค. ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ง. ถูกทุกข้อ

ศึกษาเรื่องของสมรรถนะครูเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ครับผม

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *