วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ

28 เม.ย. 2016
24260

แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ

1. ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ
ก. David McClelland
ข. DavidMcCly
ค. Klaly Jonathan
ง. Cleland malk

2. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด
ก. โมเดลภูเขา
ข. โมเดลภูเขาไฟ
ค. โมเดลภูเขาน้ำแข็ง
ง. โมเดลภูเขาหิมาลัย

3. สมรรถนะครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ตามข้อใด
ก. สมรรถนะหลัก , สมรรถนะวิชาชีพ
ข. สมรรถนะประจำสายงาน , สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
ค. สมรรถนะวิชาชีพ , สมรรถนะประจำสายงาน
ง. สมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจำสายงาน

4. สมรรถนะหลัก มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ
ก. 5 สมรรถนะ
ข. 6 สมรรถนะ
ค. 7 สมรรถนะ
ง. 8 สมรรถนะ

5. สมรรถนะประจำสายงาน มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ
ก. 5 สมรรถนะ
ข. 6 สมรรถนะ
ค. 7 สมรรถนะ
ง. 8 สมรรถนะ

6. สมรถนะหลัก ตรงกับข้อใด
ก. Competition
ข. Competion
ค. Core Competency
ง. Compatency Core

7. สมรถนะประจำสายงาน ตรงกับข้อใด
ก. Functional
ข. Competency
ค. Core Functional
ง. Functional Competency

8. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาหลักสูตร
ง. การทำงานเป็นทีม

9. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานของครู
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการโรงเรียน
ง. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

10. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง คือความหมายของสมรรถนะหลักในข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทำงานเป็นทีม

11. ตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คือความหมายของสมรรถนะหลักในข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทำงานเป็นทีม

12. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน คือความหมายของสมรรถนะหลักในข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทำงานเป็นทีม

13. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและดำรงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือความหมายของสมรรถนะหลักในข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทำงานเป็นทีม

14. ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู คือความหมายของสมรรถนะหลักในข้อใด
ก. การบริการที่ดี
ข. การพัฒนาตนเอง
ค. การทำงานเป็น
ง. ทีมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

15. ความสามารถในการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้อง และเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

16. สามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพคือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

17. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา การกำกับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน คือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

18. ความสามารถในการทำความเข้าใจแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวมประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ คือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

19. คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ คือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ข. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ค. ภาวะผู้นำครู
ง. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

20. ประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คือความหมายของสมรรถนะประจำสายงานในข้อใด
ก. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ข. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ค. ภาวะผู้นำครู
ง. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

ebook ครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

[…] ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย ครูเชียงรายแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วยให้กับทุกท่านๆ ที่ต้องการศึกษาและเพื่อสอบแข่งขันการสอบครูผู้ช่วยครับ ช่วงนี้งานเยอะหน่อย แต่ก็พอมีเวลาแบ่งปันสิ่งดีๆบ้าง ยังไงก็ขอฝากข้อสอบสมรรถนะครูชุดนี้ให้ได้ลองไปศึกษากันด้วยนะครับ มีข้อเสนอแนะยังไงก็สามารถคอมเม้นต์แจ้งมาได้ครับผม […]