วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียวโดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ Active learning ในรายวิชาการจัดการการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จำนวน 42 คน มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 1. ขั้นนำ ใช้เทคนิค Brainstorming เทคนิคนี้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มด้วยกลุ่มละ 4-5 ผู้สอนกำหนดหัวข้อ รายการสินค้าของแต่ละบริษัท และกำหนดเวลา ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุกคนนำเสนอแนวคิดของตนและบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้นำเสนอ

 

 1. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใช้เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวงSimultaneous round tableเทคนิคนี้เหมือนการเขียนรอบวง  แตกต่างกันที่เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนคำตอบพร้อมกัน ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียน อธิบายสินค้าของบริษัทแต่ละชนิดที่ผู้สอนนำมาให้ดูว่าเป็นสินค้าประเภทใดและให้ตอบพร้อมกัน

 

 1. ขั้นสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ใช้เทคนิค Team – pair – solo เป็นเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่และทำคนเดียว  โดยผู้สอนกำหนดปัญหาเรื่อง ระดับผลิตภัณฑ์คาดหวัง ให้แล้วผู้เรียนทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานสำเร็จ  จากนั้นจะแยกทำงานเป็นคู่จนงานสำเร็จ  สุดท้ายผู้เรียนแต่ละคนแยกมาทำเองจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

 1. ขั้นนำเสนอความรู้ ใช้เทคนิค Time Discussionโดยผู้สอนกำหนดโจทย์ให้ผู้เรียนเรื่อง ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ที่ดี ให้ผู้เรียนและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิดและอภิปรายพร้อมกัน

 

 1. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ ใช้เทคนิค Team – pair – solo และ เทคนิค Concept map โดยผู้สอนกำหนดเรื่องการแบ่งระดับผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เรียนร่วมกันคิดและสร้างผังความคิด (Concept map) เพื่อนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมาคู่ และให้สมาชิกแต่ละคนสรุปแผนผังความคิดของตนเองจากหัวข้อที่กำหนดให้แล้วนำเสนอความคิดของตนเองต่อผู้สอน

 

 1. ขั้นประเมินผล การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ได้ทำการศึกษาดังนี้ (1)พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่  และทำคนเดียว
  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการตลาด ก่อนเรียนและหลังเรียนของที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว
  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการตลาด ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 70
  (4) ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่  และทำคนเดียว 

อ้างอิง : กมลวรรณ  สุภากุล

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

[…] Active learning ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active… ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active […]


error: Content is protected !!