วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน  (ตามระบบPDCA) กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.
กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ
2.
ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้

ขั้นดำเนินการ (D)
1.
เสนออนุมัติโครงการ
2.
ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน
3.
ดำเนินการออกแบบ  และจัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ
4.
ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.
รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ
2.
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)


Loading...