วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน  (ตามระบบPDCA) กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.
กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ
2.
ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้

ขั้นดำเนินการ (D)
1.
เสนออนุมัติโครงการ
2.
ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน
3.
ดำเนินการออกแบบ  และจัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ
4.
ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.
รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ
2.
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]