PDCA

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA

ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน  (ตามระบบPDCA) กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA ขั้นวางแผนงาน (P)  1. กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้ ขั้นดำเนินการ (D) 1. เสนออนุมัติโครงการ 2. ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงาน 3. ดำเนินการออกแบบ  และจัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำคณะ 4. ดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ 2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

แผนภูมิกระบวนการ PDCA

แผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ การวางแผน (P-Plan)                    1.1    การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ                    1.2    การกำหนดจุดพัฒนาการนิเทศ                    1.3    การจัดทำแผนการนิเทศ                    1.4    การจัดทำโครงการนิเทศ การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)                    2.1    การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ                    2.2    การกำกับติดตาม                    2.3    การควบคุมคุณภาพ                    2.4    การรายงานความก้าวหน้า                    2.5    การประเมินความสำเร็จเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)                    3.1    กำหนดกรอบการประเมิน                    3.2    จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน                    3.3    เก็บรวบรวมข้อมูล                    3.4    วิเคราะห์ข้อมูล                    3.5    สรุปผลการประเมิน การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) […]

Loading...