วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงาน

ความหมายของโครงงาน

การทำโครงงานหมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์และวิธีการใหม่นั้นทั้งผู้เรียนและครูไม่เคยไม่รู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (Unknow By All)

ประเภทของโครงงาน
การแบ่งประเภทของโครงงานโดยใช้เกณฑ์ของผลที่ได้รับ สามารถแบ่งโครงงานเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง และโครงงานประดิษฐ์

๑) โครงงานสำรวจ

โครงานสำรวจเป็นการสำรวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (What it is)โครงงานประเภทนี้เป็นโครงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้ผู้เรียนจะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สำรวจโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา

๒) โครงงานทดลอง

โครงานประแทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะเกิดอะไรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้น (Wat it will be) เมื่อมีการหดลองสิ่งที่จัดกระทำขึ้น คือ ตัวแปรต้น เพื่อศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรให้ต้องการศึกษา คือ ตัวแปรตามอย่างไร โดยมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ คือ ตัวแปรควบคุมที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม

๓) โครงงานประดิษฐ์

โครงงานประเภท๊นี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมาประยุกติใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อประโยหในการเรียน การทำงาน หรือการใช้สอยอื่น ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงานนี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาให้โดยที่ยังไม่มีใครทำ หรืออาจเป็นการปรับปรุงปลี่ยนแปลง และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ โครงานประเภทนี้ มีการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะจึงเรียกว่า โครงงานทดลองเชิงพัฒนา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]