วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

สิทธิข้าราชการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ

ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง กลายเป็นข้าราชการบำนาญ แต่คำว่า “เกษียณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า “สิ้นไป” ซึ่งใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ ก็ยกตัวอย่าง เช่น เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ ก็จะหมายถึงการสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน ปัจจุบันประเทศไทย ถือกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงานเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการทำงานที่ตรากตรำมาหลายปี  

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

“มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปืบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ กวามในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองกรักษ์ รองสมุหราชองกรักษ์ ข้าราชการการเมือง เถะข้าราชการซึ่งมีกฎหมาขบัญญัติเรื่องการพ้น จากราชการ ไว้เป็นอย่างอื่น การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์เเละรองสมุหราชองครักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย”

บำเหน็จบำนาญ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการ หมายถึง ทหารและข้าราชการพลเรือน ทหาร หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และพลทหารประจำการ ข้าราชการพลเรือน หมายถึง – ข้าราชการพลเรือน – ข้าราชการฝ่ายตุลาการ – ข้าราชการฝ่ายอัยการ – ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย – ข้าราชการการเมือง – ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา – ข้าราชการตำรวจ – ข้าราชการครู – ข้าราชการกลาโหมพลเรือน

บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ

บำเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

บำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึง แก่กรรม หรือหมดสิทธิ

บำเหน็จ บำนาญ มี 3 ประเภท
1. บำเหน็จ บำนาญปกติ
2. บำนาญพิเศษ
3. บำเหน็จตกทอด

ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ
1. เป็นข้าราชการตามกฎหมาย
2. รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณงบบุคลากร
3. มีเวลารับราชการ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิรับบำเหน็จ
4. มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบำนาญ
5. ผู้ที่ถูกลงโทษปลดออก ให้ออก มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ หรือ บำนาญ

บำเหน็จบำนาญปกติ มี 4 เหตุ
1. เหตุทดแทน
2. เหตุทุพพลภาพ
3. เหตุสูงอายุ
4. เหตุรับราชการนาน (ไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือมาตรา 48 (สมาชิก กบข.) ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติ ต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เหตุทดแทน ให้แก่ ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการ เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่งหรือมี คำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด

เลิกตำแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิก ตำแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติโดยไม่มีงานที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก

ยุบตำแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเหตุเพราะทางราชการ เอางานในหน้าที่ของตำแหน่งหนึ่งไปรวมกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งอื่น

กรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลก็จะถือเป็นการ ให้ออกโดยเหตุทดแทน

2. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้ปวยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้ เช่น เจ็บปวยเป็นอัมพาต หรือเป็นโรคจิต โรคประสาท เป็นตัน การออกจากราชการด้วยเหตุทุพพล ภาพนี้ ข้าราชการมีสิทธิที่จะลาออกได้เองหรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้ ประเด็นสำคัญคือจะต้อง ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ทำการตรวจและให้ความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้

3. เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปี (เกษียณอาย) หรือลาออกเมื่อมี อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์

ผู้ที่พันฉากราชการ ด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และเหตุสูงอายุ

ถ้ามีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (เวลาราชการ 9 ปื 6 เดือนให้สิทธิในการปัดเป็น 10 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบำนาญ) มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือเลือก ขอรับบำเหน็จก็ได้ ถ้ามีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) มีสิทธิรับบำเหน็จ

4. เหตุรับราชการนาน (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือมาตรา 48 (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) ให้แก่ซึ่งมีเวลาราชคารสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 25 ปี (เวลาราชการ 24 ปี 6 เดือน ให้สิทธิในการปัดเป็น 25 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบำนาญ) มีสิทธิรับเงินบำนาญ

นอกจากนี้ ในกรณีผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) แต่ไม่ถึง 25 ปี (24 ปี 6 เดือน) ประสงค์จะลาออกจากราชการ และไม่เข้าเกณฑ์ 4 เหตุ ดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามมาตรา 17 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือ มาตรา 47 (เป็นสมาชิก กบข.)

ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ

1. ข้าราชการถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด

2. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์

*** สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ใครไม่ได้ (ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494)

*** สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญปกติให้มีอายุความ 3 ปี (ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494) การนับเวลาราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิข้าราชการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]