เงินอาหารกลางวัน

ภาพจาก คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา http://www.obecschoollunch.com

เงินอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30

เงินอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1) กำหนดให้คำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ ให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเพื่อโครง การอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโคยเริ่มถ่ายโอน ในปีงบประมาณ 2544 โดยกรมการปกครองเป็นผู้โอนเงินให้กับองค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรและโอนเงินให้กับสถานศึกมา เพื่อให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเอง โดยสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 การจ้างเหมาทำอาหาร

1) จ้างเหมาทำอาหาร ต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา หากสถานศึกษาดำเนินการจัดจ้างราคาเกิน 100,000 บาท ต้องดำเนินการโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา

2) กรณีจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร คือ สถานศึกษาจัดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารแต่จ้างบุกคลภายนอกเป็นผู้ประกอบอาหาร

กรณีที่ 2 การชื้อวัตดิบมาประกอบอาหาร สถานศึกษาสามารถยืมเงินจากโครงการอาหารกลางวันเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าอาหารสด อาหารแห้ง โดยวิธีการดำเนินการดังนี้

2.1) เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันเป็นผู้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติเงินยืม

2.2) สัญญายืมเงินไม่เกิน 1 ภาคเรียน เละวงเงินยืมไม่เกินความจำเป็น โดยให้เพียงพอเพื่อจ่ายสำหรับ 5 วันทำการ เมื่อเงินใกล้หมดให้เบิกชดเชยใบสำคัญโดยไม่ต้องส่งคืนเงินยืม เเละให้ส่งคืนเงินยืมเมื่อสิ้นภาคเรียนแต่ละภาค

2.3) ในเเต่ละวันเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน จะต้องจัดทำใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงลายมือชื่อตรวจรับในใบจัดซื้อวัสดุเรื่องบริโภค เมื่อครบกำหนด จึงรวบรวมหลักฐานการจ่ายทั้งหมด ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขอเบิกเงินชดเชยในการจัดทำอาหารกลางวันในสัปดาห์ต่อไปกรณีต้องการซื้อในปริมาณที่มาก เช่น ข้าวสารเป็นกระสอบ เครื่องปรุงเป็นกล่องให้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่เก้ไขเพิ่มเติม

2.4) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันต้องรวบรวมหลักฐานการจ่ายของสัปดาห์สุดท้ายทั้งหมด พร้อมเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อส่งใช้เงินคืน

2.) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญายืมเงินและเสนอผู้อำนวขการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการล้างหนี้เงินยืมต่อไป

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกศึกษาเพิ่มเติม คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติ การเงิน และบัญชีสถานศึกษา – หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน

คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *