วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ความรู้เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา

เงินรายได้สถานศึกษา

คู่มือ การปฏิบัติการเงินและบัญชีสถานศึกษา ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ.2544

เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 เห่งพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้สถานสึกษาจัดหาผลประ โยชน์จาก ทรัพข์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพข์สินอื่น รวมทั้งการจัดหารายได้จากการ บริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือเเย้งกับนโยบาข

วัตถุประสงค์เเละ ภารกิจหลักของสถานศึกษา บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนจากราขได้ของสถานศึกษา รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่ เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ ทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา สามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง กำหนดโดย สพฐ. ได้กำหนดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหาร จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ส.2549 เเต่ เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการปลี่ยนแปลง

ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษามีความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันสอดกล้องกับการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา

สพฐ. จึงยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ และกำสั่งมอบอำนาจ โดยให้ใช้ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุดคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551 เเละคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ 1505/2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เเทน

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกศึกษาเพิ่มเติม คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติ การเงิน และบัญชีสถานศึกษา – หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Loading...