แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

1. ครูแนนนี่ เป็นคนที่ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติ หน้าที่แสดงว่าครูแนนนี่ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

2. ครูเชียงราย แสดงพฤติกรรม ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย แสดงว่าครูเชียงราย แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณตอผู้รับบริการ

3. ครูฟ้าสวย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผ ของทางราชการ แสดงว่าครูฟ้าสวย แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

4. ครูขุนเขา เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ แสดงว่าครูขุนเขา แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

5. ครูดอย ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ แสดงว่าครูดอย แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

6. ครูขาว ชอบคัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน แสดงว่าครูขาว แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

7. ครูตาสวย สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกป้องและสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส แสดงว่าครูตาสวย แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณตอตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รวมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

8. ครูชูใจ ค้นคว้า แสวงหา และนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ มาให้แกศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ แสดงว่าครูชูใจ แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

9. ครูมานะ แสดงพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิด ความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ แสดงว่าครูมานะ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน จรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

10. ครูมานี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แสดงว่าครูมานี แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

11. ครูปิติ ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการ เกิดความเสียหาย แสดงว่าครูปิติ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

12. ครูเพชร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงว่าครูเพชร แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

13. ครูภูธร เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียน และครูฝ่ายงานต่างๆ รวมถึงนักการภารโรง แสดงว่าครูภูธร แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

14. ครูแสงเดือน พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้มีวิสัยทัศน์ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่เสมอ แสดงว่าครูแสงเดือน มีจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

15. ครูแสงดาว ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอ แสดงว่าครูแสงดาว แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณตอสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู คลิกที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *