วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

15 ม.ค. 2019
853

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU มีส่วนที่สำคัญ 3 ส่วนต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. หน่วยควบคุม                                                                            
ข. หน่วยความจำ
ค. หน่วยรับข้อมูล                                                                         
ง. หน่วยคำนวนและตรรกะ

2. คุณสมบัติที่สำคัญของ Random Access Memory คือข้อใด

ก. ปิดเครื่องข้อมูลยังคงอยู่เมื่อเปิดเครื่อง                                
ข. เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในซีพียู
ค. เป็นหน่วยความจำสำรอง                                                       
ง. ปิดเครื่องข้อมูลหายเมื่อเปิดเครื่อง

3. อุปกรณ์ในข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์

ก. หน่วยประมวลกลาง                                                                
ข. แรม
ค. คีย์บอร์ด                                                                                  
ง. จอภาพ

4. Windows 10 คืออะไร

ก.ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ                                                          
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. โปรแกรมประมวลผลคำ                                                        
ง. ยูทิลิตี้

5. หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูลจากกล้องดิจิทัลไปยังคอมพิวเตอร์ของเราจำเป็นต้องเฃื่อมต่อผ่านพอร์ตใด

ก. PS/2 Port                                                                                 
ข. Parallel Port
ค. Universal Serial Bus Port                                                
ง. Serial Port

6. ข้อใดคือหน่วยความจำที่จำเป็นต่อการบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

ก. หน่วยความจำรอมไบออส                                                                       
ข. หน่วยความจำแคชระดับสอง
ค. หน่วยความจำแรม                                                                    
ง. ชิปเซต

7. ข้อใดเปรียบเสมือนอุปกรณ์แปลภาษาให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนเมนบอร์ดสามารถทำงานร่วมกันได้

ก. หน่วยความจำรอมไบออส                                                                       
ข. หน่วยความจำแคชระดับสอง
ค. หน่วยความจำแรม                                                                    
ง. ชิปเซต

8. หน้าที่หลักของการ์ดควบคุมของฮาร์ดดิสก์คืออะไร

ก. ควบคุมการแสดงผล                                                                
ข. ควบคุมการนำข้อมูลเข้า
ค. ควบคุมการเก็บข้อมูล                                                             
ง. ควบคุมการประมวลผลข้อมูล

9. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลใดที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลซ้ำได้

ก. ดิสเกตต์                                                                                      
ข. ฮาร์ดดิสก์
ค. ซีดี                                                                                               
ง. แฮนดี้ไดร์ฟ

10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ RAM

ก. บันทึกข้อมูลแบบถาวร                                                      
ข. แหล่งพักข้อมูลก่อนส่งต่อ
ค. รองรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ชั่วคราว       
ง. เก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

11. อุปกรณ์ในข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดในการจัดเตรียมในการประกอบเครื่อง

ก. โมเด็ม                                                                                          
ข. ซีพียู
ค. ซีดีรอม                                                                                          
ง. เมนบอร์ด

12. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ Built-In บนเมนบอร์ด

ก. การ์ดควบคุมการแสดงผล                                                      
ข. การ์ดเสียง
ค. การ์ดเน็ตเวิร์ก                                                                            
ง. เพาเวอร์ซัพพลาย

13. ข้อใดกล่าวถึงการติดตั้งซีพียูได้อย่างถูกต้อง

ก. ติดพัดลมระบายอากาศกับซีพียูก่อนนำไปเสียบในเมนบอร์ด          
ข. นำซีพียูไปเสียบในเมนบอร์ดก่อนแล้วจึงนำพัดลมระบายอากาศไปติด
ค. ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมระบายอากาศ            
ง. ซ็อกเก็ตเป็นอุปกรณ์ที่นำมาเสียบกับซีพียู

14. ข้อใดกล่าวถึงการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ได้ถูกต้องที่สุด

ก. เป็นส่วนที่บงบอกตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์และมีโครงสร้างเก็บข้อมูลอย่างไร                 
ข. ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
ค. มีหลักกการเหมือนกับการแบ่งเค้ก                                                        
ง. เป็นการเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม

15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างพาร์ดิชัน

ก. เป็นการแบ่งเนื้อที่หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์ใหม่                          
ข. เป็นการจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์เพื่อกันเนื้อที่สำหรับระบบปฏิบัติการ
ค. เป็นการเซต BIOS ใหม่                                                                              
ง. เป็นการทดสอบคำสั่งในครั้งแรก

16. ข้อใดคือข้อดีของการติดตั้งโปรแกรม Windows ใหม่

ก. มีความสมบูรณ์มากกว่า                                                            
ข. ระยะเวลาใช้งานมากกว่า
ค. ติดตั้งไดรเวอร์ได้มากกว่า                                                       
ง. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft office ได้มากกว่า

17. การกำหนดค่าไบออสก่อนการติดตั้ง Windows เพื่อจุดประสงค์ข้อใด

ก. กำหนดการบูตเริ่มต้นให้แก่ฮาร์ดดิสก์                                  
ข. กำหนดการบูตเริ่มต้นให้แก่ฮาร์ดดิสก์ตัวที่ 2
ค. กำหนดการบูตเริ่มต้นให้แก่ฟล็อปปี้ดิสก์                             
ง. กำหนดการบูตเริ่มต้นให้แก่ซีดีรอม

18. ระบบปฏิบัติการใดที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

ก. Mac                                                                            
ข. IOS
ค. Windows 2010                                                                      
ง.  Linux

19 .อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์

ก. การ์ดจอ                                                                                        
ข. ไบออส
ค. การ์ดเสียง                                                                                     
ง. โมเดม

20. ไดรเวอร์มีประโยชน์อย่างไร

ก. ทำให้ไดรเวอร์รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์                                 
ข. ทำเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักไดรเวอร์
ค. ทำเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักระบบปฏิบัติการ                         
ง. ทำเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักอุปกรณ์

21. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์คือข้อใด

ก. ทดสอบการพิมพ์                                                                         
ข. เลือกเครื่องพิมพ์หลัก
ค. ดับเบิลคลิกที่ Add Printer                                                    
ง. ติดตั้งเครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่าย

22. หากไม่มีการติดตั้งไดรเวอร์แสดงผลการแสดงผลของจอภาพจะเป็นลักษณะตามข้อใด

ก. 16 สีที่ 640×480 จุด                                                                
ข. 16 สีที่ 640×780 จุด
ค. 16 สีที่ 960×720 จุด                                                                
ง. 16 สีที่ 10240×960 จุด

23. โปรแกรมอรรถประโยชน์คืออะไร

ก. เป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งระบบ                                          
ข. โปรแกรมสำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์
ค. เป็นโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกของระบบโปรแกรมอื่น                                   
ง. เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล

24. ไวรัสเกิดมาจากสาเหตุใดมากที่สุด

ก. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ                                      
ข. การใช้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสบ่อยเกินไป
ค. การนำแผ่นดิสก์อื่นมาใช้กับเครื่อง                                         
ง. การนำแผ่นดิสก์จากเครื่องไปใช้กับเครื่องอื่น

25. ข้อใดคือหน้าที่หลักตามโปรแกรม Winzip

ก. ทำลายไวรัสที่แปลกปลอมเข้ามาในเครื่อง                           
ข. จัดระเบียบของข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์
ค. บีบอัดไฟล์ที่ต้องการ เพื่อลดขนาดไฟล์                                
ง. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของฮาร์ดิสก์

26. McAfee เป็นโปรแกรมสำหรับปฏิบัติการใดต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก. ฆ่าไวรัสคอมพิวเตอร์                                                                                                  
ข. กำจัดโทรจัน
ค. เตือนให้ทราบเมื่อมีโปรแกรมน่าสงสัยเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ                       
ง.จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล สำรองข้อมูล

27. ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. ล้างหัวดิสก์ไดร์ฟเป็นประจำ                                                    
ข. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน                                      
ง. ใช้ผ้าคลุมเครื่องไว้เสมอเมื่อไม่ใช้งาน

28. ไฟฟ้าที่ใช้หล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์เป็นกระแสไฟฟ้าแบบใด

ก. AC                                                                                                  
ข. DC
ค. AC,DC                                                                                          
ง. Power Supply

29. ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเว้นข้อใด

ก. กระแสไฟฟ้า                                                                                
ข. การปิดเครื่องอย่างไม่ถูกวิธี
ค. ความร้อน                                                                                     
ง. การสแกนไวรัส

30. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จะทำงานได้ทันทีที่ไฟดับป้องกันไฟฟ้ากระชากคือข้อใด

ก. CMOS Battery                                                                         
ข. Power Supply
ค. LED                                                                                                
ง. UPS

เฉลย

1. ค. หน่วยรับข้อมูล                                                 
2  ง. ปิดเครื่องข้อมูลหายเมื่อเปิดเครื่อง
3. ก. หน่วยประมวลกลาง
4. ก.ซอฟต์แวร์ควบคุมระบ
5. ค. Universal Serial Bus Port      
6. ก. หน่วยความจำรอมไบออส                             
7. ง. ชิปเซต                                                
8. ค. ควบคุมการเก็บข้อมูล 
9. ค. ซีดี
10. ก. บันทึกข้อมูลแบบถาวร                                 
11. ก. โมเด็ม         
12. ง. เพาเวอร์ซัพพลาย
13. ก. ติดพัดลมระบายอากาศกับซีพียูก่อนนำไปเสียบในเมนบอร์ด
14. ง. เป็นการเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม
15. ก. เป็นการแบ่งเนื้อที่หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์ใหม่
16. ก. มีความสมบูรณ์มากกว่า
17. ง. กำหนดการบูตเริ่มต้นให้แก่ซีดีรอม
18. ข. Windows 2010
19 .ข. ไบออส
20. ง. ทำเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักอุปกรณ์
21. ก. ทดสอบการพิมพ
22. ก. 16 สีที่ 640×480 จุด
23. ข. โปรแกรมสำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์
24. ค. การนำแผ่นดิสก์อื่นมาใช้กับเครื่อง
25. ค. บีบอัดไฟล์ที่ต้องการ เพื่อลดขนาดไฟล์
26. ง.จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล สำรองข้อมูล
27. ข. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
28. ข. DC
29. ง. การสแกนไวรัส
30. ง. UPS


Loading...