วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสมรรถนะ

30 ธ.ค. 2018
5617

1. ข้อใดคือขีดความสามารถโดยรวมของการปฎิบัติหน้าที่
ก. สมรรถนะ
ข. สมรรถนะหลัก
ค. สมรรถนะหลักขององค์กร
ง. สมรรถนะหลักประจำสายงาน

2. ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้ครูที่สอนนักเรียนทำให้กับนักเรียนที่สอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีสมมรถนะตามข้อใด
ก. การทำงานเป็นทีม    
ข. การบริการที่ดี             
ค. วิสัยทัศน์    
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. ในอดีตนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สามารถสะท้อนถึงสมรรถนะใดของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุด
ก. การสื่อสารและการจูงใจ
ข. การมีวิสัยทัศน์
ค. การบริการที่ดี
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

4. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์
 ก. ปี 2562 โรงเรียนบ้านน้ำดี จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 ข. Quality in school
 ค. พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
 ง. Walking together

5. จากวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดแล้วต่อจาก A  คือข้อใด
ก. P
ข. D
ค P  ยกระดับคุณภาพ
ง ถือว่าสิ้นสุดวงจรพัฒนาคุณภาพ

6. หากท่านได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะจัดทำแผนงานโครงการเพื่อต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัก 5 วิชาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่านต้องมีสมรรถนะใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์        
ข การบริการที่ดี             
ค. การมีวิสัยทัศน์                      
ง ถูกทุกข้อ

7. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูทั้งหมด 13 คน ไม่รวมท่านซึ่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ให้ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1  ภายใน 21 มีนาคม 2561  ท่านจะส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น  ไปจำนวนกี่คน
ก. 1 คน          
                         
ข. 2 คน                                   
ค. 2-3 คน          
ง. ไม่แน่นอนแล้วแต่เขตฯ

8.หากท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลของครูผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน) โดยได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ท่านต้องกรอกข้อมูลในของ กฏ ก.ค.ศ.ฯตามข้อใด
ก. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 6                         
ข. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 7
ค. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 8                         
ง. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 9

9. ท่านเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัด  มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นญาติห่างๆกันจำนวน 2 คน มาฝากท่านเพื่อเข้าเรียนหลังจากที่โรงเรียนท่านรับนักเรียนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะแนะนำผู้ปกครองนักเรียนตามข้อใด
ก. ให้ไปปรึกษากับรองฯกลุ่มวิชาการ
ข. ให้ฝากกับผอ. 1 คน ฝากกับรองฯ 1 คน
ค. ให้ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อหาที่เรียนให้กับนักเรียน
ง. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน 

10.ท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายงานในลักษณะโครงการให้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน แต่ท่านไม่ถนัดในงานดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
 ก เข้าไปพบผอ. และปฏิเสธอย่างนิ่มนวล
 ข ทำบันทึกถึงผอ.ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 ค ปฏิบัติไปตามหน้าที่โดยมอบหมายให้คนอื่นทำ
 ง. ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่พร้อมสร้างทีมงาน

11.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนช่วงกลางคืน ปรากฏว่าไม่พบผู้อยู่เวรยาม ท่านจะทำอย่างไร
 ก ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงในวันรุ่งขึ้น
 ข ให้นักการภารโรงบันทึกข้อมูลไว้
 ค. สอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจเวรยาม
 ง ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

12.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯของชุมชนในบริเวณไหล่เขา ทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งชุมชนแห่งนี้มีประวัติน้ำป่าท่วมไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  ท่านจะบริหารหลักสูตรฯอย่างไรเพื่อป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลในระยะยาว
ก ย้ายที่ตั้งของโรงเรียน
ข รณรงค์ปลูกป่าและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
ค จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ
ง ปรับโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเน้นเรื่องการแก้ไขป้องกันภัยธรรมชาติ

13.โรงเรียนในชุมชนฝั่งทะเลอันดามัน สภาพมีความพร้อมทุกด้าน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใด
  ก การประมงแบบยั่งยืน
  ข หัตถกรรมจากเปลือกหอย
  ค การเอาตัวรอดจากเหตุสึนามิ
  ง ภาษาอังกฤษเพื่อนักท่องเที่ยว

14.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ไปอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางวิชาการ(Academic Leadership) เป็นเวลา 5 วัน   ข้อใดถูกต้องที่สุด
 ก ท่านควรได้รับเกียรติบัตร
 ข. ท่านควรได้รับวุฒิบัตร
 ค ท่านควรได้รับประกาศนียบัตร
 ง ท่านควรได้รับเกียรติคุณบัตร

15. การบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร
 ก. ผอ.โรงเรียนฯเซ็นต์คำสั่งให้ครูอยู่เวรกลางคืนช่วงปิดภาคเรียน
 ข. ผอ.โรงเรียนฯไปตรวจเวรยามกลางคืนของครูทุกคืนในช่วงเวลาต่างกัน
 ค. ผอ.โรงเรียนฯสั่งให้ติดหลอดไฟแบบประหยัดในจุดเสี่ยงของโรงเรียนเพื่อความสว่าง
 ง. ผอ.โรงเรียนฯมอบหมายให้ครูและพนักงานบริการอยู่เวรกลางคืนพร้อมยามรักษาการณ์

14. ผอ.โรงเรียนไปอบรมเรื่องกฏหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษารอบสอง กลับมาโรงเรียนแล้วควรดำเนินการตามข้อใด
ก จัดประชุมครูด่วน เพื่อให้นโยบาย
ข เขียนเบิกรายงานการเดินทาง
ค ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเวียนหนังสือให้ครูได้รับความรู้
ง เขียนบล็อกการจัดการความรู้เรื่องดังกล่าวอัพขึ้นเว็ปโรงเรียน

15. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการยอมรับว่า “เป็นแบบอย่าง” ด้านความมีจริยธรรม คุณธรรม มากจนได้รับการยกย่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี    ท่านมีสมรรถนะด้านใด
ก การพัฒนาตนเอง
ข การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ค การทำงานเป็นทีม
ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์

16.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติเห็นชอบโครงการติวเตอร์สอบโอเน็ต โดยใช้คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาการ)และมอบรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการและหาทีมงานในการดำเนินการตามโครงการ ฯ  ท่านมีสมรรถนะใด
 ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ข การพัฒนาตนเอง
 ค การพัฒนาศักยภาพบุคคล
 ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์

17.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากท่านต้องการดำเนินงานตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดถูกต้อง
 ก ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
 ข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ง ทุกข้อถูกต้อง

18.จากการนำหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM:School Based Management)ไปใช้ในโรงเรียนในประเทศไทยพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านเป็นผอ.โรงเรียน คิดว่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
 ก ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
 ข คณะกรรมการโรงเรียนไม่รู้บทบาทหน้าที่
 ค ครูและผู้บริหารโรงเรียนยังใช้วิธีปฏิบัติงานแบบเดิมๆ
 ง เปลี่ยนเฉพาะกฎหมายแต่วิธีการปฏิบัติจริงยังเป็นเหมือนเดิม

19.ครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฟ้องท่านด้วยวาจาขณะเซ็นต์ชื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อหน้าครูอื่นๆอีกหลายคนว่า ครูสาวกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเป็นชู้กับสามีตนเอง  ท่านจะทำอย่างไร
ก สืบสวนในทางลับ
ข สืบสวนหาข้อเท็จจริง
ค ดำเนินการสวบสวนทางวินัย
ง ดำเนินการทางวินัย

20.การเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ในทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ สพฐ.นำมาใช้ ต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
 ก ฟังด้วยความสนใจ
 ข มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
 ค หาแนวทางที่เป็นไปได้
 ง ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์

อ้างอิง http://mattayom31.go.th/km/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

การวัดสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญมาก ที่การวัดต้องบ่งชี้ว่า ผู้บริหารคนนี้ มีสมรรถนะในกรอบความสามารถที่กำหนดอย่างแท้จริง และมีความสามารถแท้จริง การวัดต้องกระทำอย่างเป็นระบบ ที่เรียกว่า Competency-Based Assessment for Principals …ลองศึกษาดูครับ….ไม่ใช่อยากถามอะไรก็ถาม ไม่มีกรอบ ไม่มีระบบ หรือ แบบมั่วๆเอา…..ดูแล้วน่าเป็นห่วงครับ..