วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

17 ธ.ค. 2018
674
1. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก 
ก. การคิดเกรดเฉลี่ย
ข. การประมวลและเครือข่าย
ค. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง. การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง 

2. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
ก. การใช้ e-learning
ข. ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
ค. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 

3. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร 
ก. ลำโพง
ข. จอภาพ
ค. เครื่องพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ 
ก. เมาส์ จอภาพ
ข. แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ค. สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร 
 
5. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
ข. ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ค. ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ง. นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 

6. หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้ 
ก. หน่วยความจำรอม
ข. หน่วยความจำแรม
ค. หน่วยความจำซีมอส
ง. หน่วยความจำชั่วคราว 

7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด 
ก. การใช้ e-learning
ข. การชำระภาษีออนไลน์
ค. ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ง. การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง 

8. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร 
ก. ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข. เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค. ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง. เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์ 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM 
ก. หน่วยความจำชั่วคราว
ข. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
ค. ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป 

10. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร 
ก. ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล ข. รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค. แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
ง. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน 

11. ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
ก. การส่งธนาณัติ
ข. การติดป้ายโฆษณา
ค. การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ง. การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก 

12. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร 
ก. การแสดงผล
ข. การประมวลผล
ค. การสื่อสารและเครือข่าย
ง. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 

13. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร 
ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง
ค. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
ง. อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน 

14. การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร 
ก. ได้ข้อมูลใหม่
ข. ใช้ในการตัดสินใจ
ค. ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง. ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร 

15. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด 
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. หน่วยความจำหลัก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง 

16. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่างจากพวก 
ก. สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
ข. เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค. การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
ง. รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์  
17. การเรียนรู้เทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างไร 
ก. เป็นความรู้พื้นฐาน
ข. ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก. และ ค ถูก 

18. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ 
ก. โมเด็ม
ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์
ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ 

19. บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร 
ก. เป็นผู้ใช้งาน
ข. จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ง. ถูกทุกข้อ 

20. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
ข. 3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
ค. 2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก 

21. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง ต่าง จากพวก 
ก. ฟังเพลง
ข. ชมภาพยนตร์
ค. เล่นเกมออนไลน์
ง. ร้องเพลงคาราโอเกะ 

22. การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPS มีลักษณะอย่างไร 
ก. ใช้สัญญาณวิทยุ
ข. ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
ค. ใช้สัญญาณโทรศัพท์
ง. ใช้สัญญาดาวเทียม 

23. หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร 
ก. เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
ข. ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ค. ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
ง. เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก   

24. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 
ก. ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ข. เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก และ ค. ถูก 

25. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด 
ก. การเรียนผ่านดาวเทียม
ข. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

26. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด 
ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ จอภาพ 
27. ข้อใดเป็นสารสนเทศ 
ก. เกรดเฉลี่ย
ข. เสียงนกชนิดต่างๆ
ค. คะแนนสอบของนักเรียน
ง. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน 

28. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์ 
ก. ลำโพง
ข. แป้นพิมพ์
ค. สแกนเนอร์
ง. จอภาพแบบสัมผัส 
   
29. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด 
ก. Pentium
ข. Celeron
ค. AMD
ง. ถูกทุกข้อ 
30. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด 
ก. การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
ข. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค. การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ง. การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน 

1.ก
2.ข
3.ข
4.ง
5.ง
6.ก
7.ก
8.ข
9.ง
10.ง
11.ค
12.ข
13.ค
14.ข
15.ค
16.ค
17.ง
18.ก
19.ง
20.ก
21.ค
22.ง
23.ง
24.ค
25.ค
26.ค
27.ก
28.ก
29.ก
30.ค


Loading...