วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน

25 ต.ค. 2018
742

กรอก Logbook หน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอน

การบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 2 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกการมอบหมายงานสอน ด้วยตนเองในแต่ละรายการ

 

 

1. ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกตัวเลขปีการศึกษาในกรณีที่ส่วนราชการกําหนด ให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีการศึกษา หรือบันทึกตัวเลขของปีงบประมาณ ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ

2. ส่วนราชการที่กําหนดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น ปีการศึกษา ให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็นภาคเรียนใด สําหรับส่วนราชการที่กําหนดให้นับเวลาปฏิบัติงานเป็นปีงบประมาณ ไม่ต้องกรอก ข้อมูลในช่องนี้

3. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อหน่วยงานการศึกษาที่ต้นสังกัด จะเป็นรูปแบบ รายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลืองใต้รายการ “หน่วยงานการศึกษา” จะปรากฎรายการให้เลือก 

4. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน

 

5. ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บันทึกชื่อระดับการศึกษที่สอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลือง จะปรากฏปุ่มให้คลิกเลือกรายการ


6. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน จะเป็นรูปแบบรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลือง จะปรากฏปุ่มให้คลิกเลือกรายการ

7. กรณีที่ส่วนราชการใดมีการกําหนดสาขาวิชา/กลุ่มวิชาที่สอน ให้ผู้ขอรับการประเมิน สังกัดส่วนราชการนั้นบันทึกชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชาที่สอน ในปีการศึกษา ปีงบประมาณที่ได้รับ มอบหมายงานสอนนั้น 

8. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกชื่อวิชาที่สอน/วิชาที่อบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี การศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน 

9. ให้ผู้ขอรับการประเมินบันทึกจํานวนคาบต่อสัปดาห์หรือจํานวนชั่วโมงสอนทั้งหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา/ปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมายงานสอน กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 รายวิชา ให้บันทึกข้อมูล ในรายวิชาต่อไปในแถว ถัดมาจนครบทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

10. ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา รับรองการมอบหมายงานสอนของผู้รับการประเมิน โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายลงในช่องสีเหลือง จะปรากฏปุ่มให้คลิกเลือกรายการ

11. แสดงรหัสเอกสารสําหรับการตรวจสอบ ให้ผู้ขอรับการประเมินคัดลอกรหัสเอกสาร สําหรับการตรวจสอบไปจัดทําเป็นสลิปเพื่อนําไปติดไว้ที่หลักฐานต้นฉบับสําหรับให้ผู้อํานวยการ สถานศึกษาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะทําให้การตรวจสอบของผู้อํานวยการสถานศึกษา เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (วิธีการคัดลอกรหัสเอกสารเพื่อจัดทําเป็นสลิปอยู่ในภาคผนวก)

อ้างอิง
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


Loading...