วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML

16 ส.ค. 2018
8215

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML (HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language)

1. ภาษา HTMLเป็นภาษาประเภทใด
ก. Markup Lanuage
ข. Mark 1
ค. Toblo colk
ง. Bilyni

2. นามสกุลของ HTML คือ
ก. .html
ข. co.th
ค. ac.th
ง. com

3. รุ่นดั้งเดิมของภาษา HTML คือ
ก. HTML LEVE 1
ข. HTML 2.0
ค. HTML 3.0
ง. HTML 4.0

4. ภาษา HTML รุ่นที่นิยมเขียนในปัจจุบันคือ
ก. HTML 1
ข. HTML 2.0
ค. HTML 3.0
ง. HTML 5

5. ภาษา HTML สร้างได้จาก
ก. ไฟล์รูปภาพ
ข. ไฟล์เสียง
ค. ไฟล์ข้อูล
ง. ไฟล์ข้อความ

6. ระบบปฏิบัติการ Windows เรียนใช้งานได้จาก
ก. Ascll Code
ข. Word Processing

ค. Web Browser
ง. Text Editor

7. ภาษา HTML เป็นภาษาในการสร้างอะไร
ก. Web Page
ข. Home Page
ค. Internet
ง. Text Editor

8. ภาษา Markup Language เกิดขั้นจากการพัฒนาระบบ Wold Wid Web เกิดขึ้นในช่วงเดือนใดปี คศ ใด
ก. มกราคม 1989
ข. มกราคม 1999

ค. มีนาคม 1989
ง. มีนาคม 1999

9. นักวิจัยคนใดที่ได้นำแนวคิดเรื่อง Hypertext มาเพื่อกระจายข้อมูลในองค์กร
ก. Tim Berners-Lee
ข. Lumtian Paoart
ค. Wilai Jantip
ง. Jonh son

10.Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTMLใช้ในการระบุรูปแบบใด
ก. รูปแบบข้อมูล
ข. รูปแบบประมวล
ค. รูปแบบคำสั่ง
ง. รูปแบบปฏิบัติการ

11. Tag ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด จะมีเครื่องหมายใดนำหน้าคำสั่ง เมื่อปิด Tag
ก. *
ข. /
ค. –
ง.+

12. Atrtibutes คืออะไร
ก. ส่วนขยาย
ข. ส่วยย่อ
ค. ส่วนเปิด
ง. ส่วนปิด

13. Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของอะไร
ก. Tag
ข. Tex
ค. Eet
ง. Bta

14. Attributes ของ Tag จะใส่เครื่องหมายใด
ก. <>
ข. //
ค. ( )
ง. —

15. Attributes ของ Tag ใช้งานเกี่ยวกับอะไร
ก. กราฟ
ข. พารากราฟ
ค. แผนภูมิ
ง. ทศนิยม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3.5]