การบริหารแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านความไม่พร้อมและมีความขาดแคลนโดยเฉพาะกำลังครูผู้สอนที่มีไม่ครบชั้น  รวมทั้งขาดแคลนครูที่มีความถนัดเฉพาะด้านหรือวิชาเอก  ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่าปัญหา   ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ ไม่เพียงพอ  การขาดแคลนครุภัณฑ์

ในการสนับสนุนการสอน แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน หรือมีปัญหาและความต้องการจำเป็นที่เหมือนกัน โดยมีบุคลากร หน่วยงาน หรือองค์กรให้การสนับสนุนสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนางานยกระดับคุณภาพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...