วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีแนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย มาฝากครับผม สามารถเอาไปปรับใช้นำไปลองใช้ได้นะครับผม อ่านหนังสือเยอะๆครับผม ไม่ต้องเครียด สอบให้ได้ครับผม แอดมินเป็นกำลังใจให้

วันจันทร์
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

วันอังคาร
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

วันพุธ
ความสามารถด้านตัวเลข
ความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถด้านเหตุผล

วันพฤหัสบดี
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

วันศุกร์
การจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

วันเสาร์
อ่านวิชาเอกฯ

วันอาทิตย์
พักสมอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]