วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 

06 พ.ค. 2018
5632

การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 

การวิจัย หมายถึง การหาคำตอบในสิ่งที่เราสงสัย โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ
การวิจัยในแต่ละศาสตร์นั้นจะมีระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน

การวิจัยการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบในข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหลาย ฐานการวิจัยจะใหญ่ ไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง

การวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพื่อหาคำตอบสำหรับแก้ปัญหา บางเรื่องเป็นการวิจัยการศึกษา เช่น มทส มีการวิจัยเกี่ยวกับระบบไตรภาค บางเรื่องอาจไม่เป็นการวิจัยการศึกษา เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอน อยู่ในชั้นเรียน และโดยครูผู้สอน มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนปกติ ต่างจากการวิจัยการศึกษาที่เน้นทฤษฎีรองรับ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีมากแต่จะเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งสำคัญคือกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา และ แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการไปกับการเรียนการสอน เช่น การสังเกตว่านักศึกษาไม่เข้าใจ แล้วครูแก้ปัญหาโดยสอนซ้ำ ให้แบบฝึกหัด สิ่งที่ตามมาคือคุณภาพ

ที่มา : สรุปประเด็นจากการเสวนาครั้งที่ 9  หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน” วันพุธที่ 11 กันยายน  2545 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ ผู้นำการเสวนา : รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]