วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปย่อ เอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เข้าใจง่าย

เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

มาแสดง  = ปพ.1

แจ้งประกาศ = ปพ.2

ไม่ขาดผู้สำเร็จ = ปพ.3

เสร็จคุณลักษณะอันพึงประสงค์  = ปพ.4

ส่งตรงบันทึกผลการเรียน = ปพ.5

เวียนรายงานประจำตัว = ปพ.6

ชมใบรับรอง = ปพ.7

ทั่วระเบียนสะสม = ปพ.8

สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ = ปพ.9

แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]