วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.)

เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
– บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
– ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม
– จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเป็น 2 ประเภทได้แก่
-เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
-เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

ใบ ปพ.

เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

1. ปพ.1 = ระเบียนแสดงผลการเรียน
สำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2. รับรองผลการเรียนนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
3. ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน
4. ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน

2. ปพ.2 = หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ปพ.3 = แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
สำหรับบันทึกข้อมูลสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น เป็นเอกสารที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้นักเรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารรับรองวุฒิทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. ปพ.4 = แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับเพื่อแสดงผลการพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงาน หรือมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ

5. ปพ.5 = เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียนของนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์ คือ
1. เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
2. เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน

6. ปพ.6 = แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก)
เพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ คือ
1. รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
2. เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขนักเรียน
3. เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆของนักเรียน

7. ปพ.7 = ใบรับรองผลการศึกษา
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนเป็นการชั่วคราวที่นักเรียนร้องขอ นำไปใช้ประโยชน์ คือ
1. รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
2. รับรองและแสดงความรู้วุฒิของนักเรียน
3. แสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน
4. เป็นหลักฐานตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นนักเรียน หรือการได้รับการรับรองจากโรงเรียน

8. ปพ.8 = ระเบียนสะสม
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่างๆเป็นรายบุคคล นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของนักเรียน
2. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของนักเรียน
3. ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
4. ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน

9. ปพ.9 = สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนพร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ คือ
1. ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
2. บันทึกและแสดงผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
3. รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4. ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน
5. นักเรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนสำหรับการวางแผนการเรียน

พอดีได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจาก http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?topic=1575.0 ต้องขอขอบคุณมา ณที่นี้ด้วยครับผม 

ประเภทแรก : ประเภทควบคุมและบังคับแบบ

เอกสารหลักฐานเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดแบบ แนวทางวิธีการกรอก และควบคุมโดยให้รับผิดชอบในการพิมพ์ การสั่งซื้อ และการเก็บรักษาอย่างมีระบบ มีอยู่ 3 แบบ คือ ปพ. 1 ปพ. 2 และ ปพ. 3  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้แล้วทั้ง 3 แบบ ดังนี้

ปพ. 1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ถ้าเป็นหลักสูตรเดิม   ก็คือ ป.05 ในระดับประถมศึกษา หรือ รบ. 1-ต , รบ.1-ป ในระดับมัธยมศึกษา  จุดประสงค์ของเอกสารหลักฐาน ปพ.1 ซึ่งหลักฐานแสดงผลการเรียนจบในแต่ละ     ช่วงชั้น (จบชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3  และ  ม.6)

ปพ.2 คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตร จุดประสงค์ของเอกสารหลักฐาน ปพ.2 คือหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรของนักเรียนเป็น             รายบุคคลเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)

ปพ.3 คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หรือเดิมก็คือ ป.02 ของระดับประถมศึกษา รบ.2- ต, รบ.2-ป ของระดับมัธยมศึกษา จุดประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานแสดงผลการตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละ    ช่วงชั้น (จบชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6)

ประเภทที่สอง : ประเภทคิดแบบกันเอง
เอกสารหลักฐานการศึกษาประเภทนี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะคิด        ออกแบบลักษณะใดหรือมีกี่แบบก็ได้  ไม่จำเป็นต้องมี ปพ.4, ปพ.5, ปพ.6,  7, 8 หรือ 9, อำนาจการออกแบบหรือคิดแบบโรงเรียนแต่ละโรงมีสิทธิคิดได้เอง ไม่ได้มีการบังคับใช้แบบ แต่สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (เดิม) พิจารณาเห็นว่าการที่ไม่มีแนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่เป็นหน้าที่โดยตรงของแต่ละโรงเรียนที่ต้องคิดออกแบบเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของแต่โรงเรียนคงจะสร้างความสับสน ทำไม่ได้ จึงเชิญคณะกรรมการ      มาช่วยกันออกแบบหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทาง             ให้โรงเรียนได้ศึกษาไปดัดแปลงตามใจชอบ   โดยได้ออกแบบได้แบบ 6 แบบ  คือ

ปพ.4 : แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนทำขั้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ปพ.5 : แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถ้าเป็นหลักสูตรเดิม ป.02-/1-6 (ประถมศึกษา) รบ.3-ต, รบ.3-ป (มัธยมศึกษา) เป็นแบบบันทึกข้อมูล     ผลการประเมินการเรียน สรุปผลการประเมินผล  สรุปเวลาเรียน ระดับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่เรียนในห้อง  หรือกลุ่มเดียวกัน

ปพ.6 : แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ถ้าเป็น       หลักสูตรเดิมก็คือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ในปัจจุบันก็คือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเช่นเดียวกัน

ปพ.7 : ใบรับรองผลการศึกษา ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมก็คือ รบ.4 -ต., รบ.4-ป. เป็นเอกสารแสดงสถานภาพการเรียนของนักเรียนในลักษณะต่างๆ  เป็นการชั่วคราว

ปพ.8 : ระเบียนสะสม ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมคือระเบียนสะสมเหมือนกัน (ป.06, รบ.6 ต, รบ.6-ป) จัดทำเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ปพ.9 : สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  เป็นเอกสารที่บันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร พร้อมผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา มอบให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ในหลักสูตรเดิมไม่มี

ปล. 

บ หมายถึง จบการศึกษาภาคบังคับ
พ หมายถึง จบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดตัวอย่าง เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑

ขอขอบคุณที่มาของตัวอย่างเอกสารหลักฐานการศึกษา http://www.e-catholic.au.edu/training/files5-2.doc

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]