วันจันทร์, 6 เมษายน 2563

แผนภูมิกระบวนการ PDCA

แผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  1. การวางแผน (P-Plan)

                   1.1    การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

                   1.2    การกำหนดจุดพัฒนาการนิเทศ

                   1.3    การจัดทำแผนการนิเทศ

                   1.4    การจัดทำโครงการนิเทศ

  1. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)

                   2.1    การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ

                   2.2    การกำกับติดตาม

                   2.3    การควบคุมคุณภาพ

                   2.4    การรายงานความก้าวหน้า

                   2.5    การประเมินความสำเร็จเป็นระยะ ๆ

  1. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)

                   3.1    กำหนดกรอบการประเมิน

                   3.2    จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน

                   3.3    เก็บรวบรวมข้อมูล

                   3.4    วิเคราะห์ข้อมูล

                   3.5    สรุปผลการประเมิน

  1. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)

                   4.1    จัดทำรายงานผลการนิเทศ

                   4.2    นำเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่

                  4.3    พัฒนาต่อเนื่อง

ที่มา :     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงาน , คู่มือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์,  กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,  2550.


Loading...