การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมารตฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนด

  1. ความมุ่งหมาย ในการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (มาตรา 6) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข
  2. กระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง การเมือง หน้าที่ ความเป็นไทย ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติพึ่งตนเอง ใฝ่เรียนรู้ (มาตรา 7)
  3. การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด (มาตรา 22)
  4. กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มสักยภาพ
  5. การจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย เน้น K = ความรู้ , P = กระบวนการเรียนรู้ , A = คุณธรรม
  6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...