คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

1. ตรวจสอบว่าครอบคลุมพฤติกรรมทั้งความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่ระบุในจุดประสงค์วัดได้หรือไม่
3. ตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่ระบุเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนหรือไม่
4. ตรวจสอบดูว่าเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่
5. ตรวจสอบดูว่าเนื้อหาครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่
6. ตรวจสอบดูว่ามีการบูรณาการเนื้อหา เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์รวมหรือไม่
7. ตรวจสอบดูว่าสาระสำคัญมุ่งแสดงความคิดรวบยอดหรือแก่นของเนื้อหาหรือไม่
8. ตรวจสอบดูว่าสาระสำคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่
9. ตรวจสอบดูว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่
10. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลายหรือไม่
11. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่
12. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกประเมินและปรังปรุงตนเองหรือไม่
13. มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานหรือไม่
14. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่
15. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงหรือไม่
16. ตรวจสอบดูว่ามีการใช้สื่ออุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรมและเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่
17. สื่ออุปกรณ์เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้สื่ออย่างทั่วถึงหรือไม่
18. ระบุแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายหรือไม่
19. นำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีรายละเอียดในการสืบค้นที่ชัดเจนหรือไม่
20. ระบุวิธีการวัดและเครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนหรือไม่
21. มีการใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดอย่างหลากหลายหรือไม่
22. นำเสนอเครื่องมือวัดผลประกอบแผนการสอนหรือไม่
23. มีการวัดผลเพื่อสรุปผลตามเกณฑ์การผ่านในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่
24. มีการนำเสนอกิจกรรมเพื่อมุ่งตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันหรือไม่
25. กิจกรรมเสนอแนะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทเรียนหรือไม่

ดาวน์โหลด คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

ที่มาเอกสาร http://www.kbtc.ac.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...