วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

กคศ.ออกคู่มือ logbook เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(Logbook forTeacher)

ตัวอย่างการเขียน logbook ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook for teacher)

วันที่……………………เวลา……..ถึง เวลา…………….สถานที่……………….
ผู้ร่วมวง PLC / ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…………………………….จำนวน……..คน
1. งาน / เรื่อง ……………………………………………………………………
2. กิจกรรม………………………………………………………………………..
3. บันทึกผลการเรียนรู้/องค์ความรู้ที่ได้รับ ………………………………………….
4. ประทับใจอะไรในครั้งนี้  ลงชื่อ…………………. ผู้รับรอง………………………

ดาวน์โหลด LogbookTeacher_06092560


Loading...