สรุปการวิจัยในชั้นเรียน

ภาพจาก http://www.freepik.com/
ภาพจาก http://www.freepik.com/

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)

สรุปการวิจัยในชั้นเรียน

 1. ผู้วิจัยยังคงทำงานตามปกติของตน
 2. ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย
 3. ไม่มีข้อมูลจำนวนมาก
 4. ไม่ต้องทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 5. ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต การพูคุย และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
 6. ใช้เวลาในการทำวิจัยไม่นาน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจำนวนบุคคลที่ต้องแก้ไข
 7. ความยาว 2-3 หน้าต่อเรื่อง
 8. นักเรียนครูได้รับการแก้ไขและพัฒนา
 9. ไม่มีการระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
 10. ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง และไม่มีระดับนัยสำคัญ
 11. ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง
 12. ไม่มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
 13. เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative research มากกว่า Quantitative research)
 14. เน้นกรแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของนักเรียนและครู
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *