วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ค่านิยมครู

ค่านิยมที่ครูควรยึดถือ
แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงามที่ครูควรยึดถือเป็นหลักประจำใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยึดถือนั้นเป็นประจำ

ตัวอย่าง
การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีวินัย ประหยัด ปฏิบัติตามศีล 5  ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ กล้าหาญ รักสุขภาพ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คานิยมที่ครูไมควรยึดถือ
สิ่งที่ครูไม่ควรจะยึดถือประจำใจ เพราะเห็นว่าไม่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นครู และการประกอบวิชาชีพการงานของครู

ตัวอย่าง
การฟุ่มเฟือย แสวงหาโชค สนุกสนาน ทำตัวตามสบาย ใช้สิ่งเสพติดมึนเมา ยกย่องผู้ประพฤติผิดคุณธรรมให้เป็นบุคคลสำคัญ


Loading...