สรุปภาพรวมของ การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน

researchการวิจัย หมายถึง การหาคำตอบในสิ่งที่เราสงสัย โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ การวิจัยในแต่ละศาสตร์นั้นจะมีระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน การวิจัยการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบในข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหลาย ฐานการวิจัยจะใหญ่ ไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง การวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพื่อหาคำตอบสำหรับแก้ปัญหา บางเรื่องเป็นการวิจัยการศึกษา เช่น มทส มีการวิจัยเกี่ยวกับระบบไตรภาค บางเรื่องอาจไม่เป็นการวิจัยการศึกษา เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอน อยู่ในชั้นเรียน และโดยครูผู้สอน มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนปกติ ต่างจากการวิจัยการศึกษาที่เน้นทฤษฎีรองรับ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีมากแต่จะเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งสำคัญคือกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา และ แนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1.การวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักเรียนนักศึกษา
-การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการไปกับการเรียนการสอน เช่น การสังเกตว่านักศึกษาไม่เข้าใจ แล้วครูแก้ปัญหาโดยสอนซ้ำ ให้แบบฝึกหัด สิ่งที่ตามมาคือคุณภาพ
-สิ่งจำเป็นในการวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิเคราะห์ปัญหา
-หัวใจในการวิจัยในชั้นเรียนคือ การหาปัญหาให้พบ
-ในโรงเรียนมีการวิจัยในชั้นเรียนโดยปกติอยู่แล้ว ครูที่เป็นครูจริง ๆ ทำอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่ อาจารย์ทำอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดการทำซ้ำเพื่อยืนยันผล และขาดการทำรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
-ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากจุดสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน จุดแรก เด็กไม่เข้าใจ สภาพห้อง ผลสัมฤทธิ์

2.ปัญหาเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
ปัญหาในการเรียนการสอนอาจเกิดจากจุดใดก็ได้ของกระบวนการเรียนการสอน โดยปัญหาเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนอาจพิจารณาได้ 3 ขั้น ดังนี้
-ขั้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
-ขั้นการจัดการเรียนการสอน
-ขั้นการเตรียมการสอน

3.วิธีวิจัยในชั้นเรียน
-สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา
-ระบุแนวทางแก้ไขโดยละเอียด
-บันทึกผลการแก้ไขเป็นระยะ ๆ
-สรุปผลการวิจัย

4.สิ่งที่จำเป็นของการวิจัยในชั้นเรียน
-ความสามารถในการ “มองเห็น” ปัญหา
-แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้
-การเขียนรายงานการวิจัยสั้น ๆ (ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ที่เหมาะสม ทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไร)

ที่มา : สรุปประเด็นจากการเสวนาครั้งที่ 9  หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน”วันพุธที่ 11 กันยายน  2545 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ ผู้นำการเสวนา : รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *