วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI)

เป็นแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI) แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเหมืองข้อมูล ของคุณธันว์รัชต์ สินธนะกุล เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence Test)

ซึ่งเมื่อทำเป็นแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI) เสร็จแล้วจะมีการแจ้งผลการทดสอบว่า ผู้ทดสอบมีเชาว์ปัญญาเด่นทางด้านใดพร้อมทั้งจะแสดงผลจากการวิจัยว่าผู้ที่มีเชาว์ปัญญาเด่นทางด้านนี้มักจะประกอบอาชีพอะไร เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆนักเรียนได้ลองพิจารณาอาชีพเหล่านั้นดู

แบบทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
• ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
• ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเชาว์ปัญญา

คลิกเข้าไปทำ แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI) 

ที่มา : THANRAT SINTANAKUL 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
Mintra Kanphakdee เมื่อ 24/03/2014 04:12

ผลการประเมิน จากการทำแบบสอบถาม พบว่าท่านมีเชาว์ปัญญาเด่น ดังนี้
ข้อที่ 1 เชาว์ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) ซึ่งเป็นความสามารถระดับสูงของบุคคลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานกับผู้อื่น การเข้าใจและเคารพผู้อื่น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจัดระเบียบ มีความไวต่อความรู้สึก สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้อื่น มีความไวในการสังเกตสีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย สามารถเจรจาต่อรองและจูงใจผู้อื่นได้ดี
เชาว์ปัญญาด้านนี้เป็นศักยภาพที่พบมากในอาชีพ ครู ผู้ให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ นักการทูต พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ นักประชาสัมพันธ์ โฆษก พิธีกร นักสื่อสารมวลชน นักการตลาด นักการเมือง หรือนักธุรกิจ
ข้อที่ 2 เชาว์ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) ซึ่งเป็นความสามารถระดับสูงของบุคคลในการรู้จักและเข้าถึงธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง มีความไวในการเข้าใจลักษณะอื่นๆ ของธรรมชาติสภาพ สิ่งแวดล้อม ก้อนเมฆ และความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความไวในการสังเกตเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจำแนกแยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
เชาว์ปัญญาด้านนี้เป็นศักยภาพที่พบมากในอาชีพ นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ หรือนักสำรวจธรรมชาติ