MI

แบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI)

เป็นแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligence : MI) แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเหมืองข้อมูล ของคุณธันว์รัชต์ สินธนะกุล เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Loading...