ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย

สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีโอกาศได้ศึกษาเอกสารจากหลายๆสำนักและผู้เขียนหลายๆท่านในเรื่องของ งานวิจัยในชั้นเรียน และผมคิดว่าถ้าหากลองนำมาแต่งเป็นข้อสอบอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาและคุณครูผู้ที่สนใจ ในงานวิจัยในชั้นเรียนไม่มากก็น้อย วันนี้ผมได้ลองแต่งข้อสอบออกมาทั้งหมด 13 ข้อ ไม่มากไม่น้อยเกินไปสำหรับผม ที่พอจะทำได้ ผมใช้เวลาเกือบ 1 วันเต็มในการแต่งข้อสอบ อยากให้ท่านที่สนใจได้ทดลองทำกันดูครับผม เฉลยอยู่ด้านล่างครับผม และถ้าหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะติชมท่านสามารถติดชมได้เต็มที่เลยครับผม ขอบคุณครับ

ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมเฉลย

1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร
ก. การใช้วิธีไสยศาสตร์เพื่อทำให้การสอนดีขึ้น
ข. การใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษา
ค. การค้นคว้าวิธีการเรียนโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
ง. การค้นคว้าวิธีการพัฒนาการสอน

2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ก. ประเมินตัดสินผู้เรียน
ข. แก้ปัญหาผู้เรียน
ค. พัฒนาผู้เรียน
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. พัฒนาผู้เรียน
ข. แก้ปัญหาผู้เรียน
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียน
ง. หาสาเหตุของพฤติกรรม

4. ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด
ก. รวบรวมข้อมูล
ข. กำหนดปัญหา
ค. ตั้งสมมุติฐาน
ง. วิเคราะห์ปัญหา

5. การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ก. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข. การวิจัยเชิงปริมาณ
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

6. “การพัฒนาพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนชั้น ป. 3” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. พฤติกรรมการอ่าน
ข. เพศ,อายุ
ค. วิธีการพัฒนา
ง. ระดับชั้น

7.“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เหตุใดทำไม ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนจึงเป็นประจำ
ข. ทางบ้าน ด.ญ.สมหญิง มีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน
ค. โรงเรียนมีปัญหาอะไรทำไม ด.ญ.สมหญิงขาดเรียน
ง. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของ ด.ญ.สมหญิง อย่างไร

8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก. ใช้ตารางสำเร็จรูป
ข. ใช้เกณฑ์ร้อยละ
ค. ใช้การคาดคะเน
ง. ใช้สูตรคำนวณ

9. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
ก.เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ข.เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน
ค.เป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
ง.เป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

10. ผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ก.ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ข.เพิ่มความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน
ค.ปรับปรุงการปฏิบัติจากความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ค้นพบ
ง.ถูกทุกข้อ

11. วิธีดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ควรเริ่มจากข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ระบุปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ
ข. เลือกปัญหาที่ต้องการศึกษาและแก้ไข
ค. ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปัญหา
ง. ค้นหาสาเหตุของปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

12. Classroom Action Research คือข้อใด
ก. การวิจัยปฏิบัติการทั้งในและนอกชั้นเรียน
ข. การวิจัยปฏิบัติการนอกชั้นเรียน
ค. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ง. การวิจัยปฏิบัติการ

13. ข้อใดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียน
ก. การบันทึกเหตุการณ์
ข. การสังเกต/การสัมภาษณ์
ค. การใช้แบบสอบถาม/การสำรวจ/
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย
1.ข       6.ก        11. ก
2.ง       7.ง        12. ค
3.ค       8.ค       13. ง
4.ข       9.ข
5.ง       10.ง