วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

18 มี.ค. 2013
2164

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น โดยการสอบครูผู้ช่วยนั้น ก็จะพอสรุปได้ดังนี้ (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู  อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ยังไม่หมดนะครับ ท่านที่จะสอบครู ต้องไปทำความเข้าใจกับ ตัวเลข ภาษาไทย ด้านเหตุผลต่างๆ ด้วยครับ เรียกว่าความสามารถทั่วไปครับ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยต้องไปศึกษาและอ่านทบทวนทำความเข้าใจในเรื่องของ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ 

ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ก็จะออกไปทางแนวให้เราวิเคราะห์จำลอง สถานการณ์ขึ้นมาให้เราได้คิดและแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสอน ไหวพริบ และข้อสังเกตต่างๆ ท่านที่จะสอบครูต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาการศึกษา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา นั่นเอง ให้ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาต่างๆ จิตวิทยาการแนะแนวต่างๆ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลการศึกษา

สุดท้ายก็คือวิชาเอกครับ ให้ไปเตรียมตัวกับวิชาเอกไปศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมสอบครู

 

สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพื่อเตรียมสอบครูสามารถเข้าไปศึกษาได้ลิ้งด้านล่างนี้ครับผม

>> ความรอบรู้ 

>> ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

>> กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ 

>> วิชาการศึกษา 

>>แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

>> เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย


Loading...