แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1.เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร? ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกันข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลงค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธีง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก 2. ครูดาวสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงดวงใจ ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงดวงใจ พออ่านได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูดาว ตั้งความหวังไว้ครูดาว จึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิงดวงใจ จะมีความสามารถตามที่ครูดาว คาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง? ก.ครูดาวสอนเด็กหญิงดวงใจต่อไปครบ 1 ปีข. ครูดาวปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิมค.เด็กหญิงดวงใจได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วนง.ครูดาวปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงดวงใจ 3. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว       ………..ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่       ………..ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู       ………..รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ        ………. ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ       …………จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา […]

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยชรา ต่างหลีกหนีคอมพิวเตอร์ไปไม่พ้น เพราะทุกคนต่างก็มีส่วนร่วม  ในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น  ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทางสมาร์ทโฟน ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในทุกวงการ เช่นในด้านการทหารตำรวจ และการปกครอง การเรียน การสอน ไฟฟ้า  และโทรศัพท์  งานราชการทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ด้านวิศวกรรม  ด้านวิทยาศาสตร์  การพยากรณ์อากาศและอื่น ๆ  เป็นต้น วันนี้ครูเชียงรายมีแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์มาฝาฟทุกท่านที่ติดตามเราได้ลองนำไปหาคำตอบ ครับผมซึ่งแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นั้นสามารถหาคำตอบได้ที่ทาง Google เลย ครับผม ไม่ยากครับ สำหรับข้อสอบชุดนี้ ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ 1. ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ          ก.     การแสดงผลผ่านจอภาพ                  ข.     การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์          ค.     แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสาย                                     ง.     การพิมพ์งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ […]

แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน

แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน 1. การป้องกันอุบัติเหตุทางกีฬาของโรงเรียน คือข้อใด ก. นักเรียนเล่นกีฬาโดยโดยมีครูผู้สอนดูอยู่ห่างๆ ข. นักเรียนไม่ได้ประมาณความสามารถของตนเอง ค. นักเรียนเล่นกีฬาประมาทโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ง. นักเรียนได้รับการฝึกให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเอง 2. ในการวางแผนเรื่องงานอาคารสถานที่ ข้อใดสำคัญที่สุด ก. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ข. ประเมินผลการใช้งานอาคารสถานที่ ค. ดำเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่ ง. การวางแผนงานอาคารสถานที่ 3. สถานที่ใดจัดอยู่ในประเภทอาคารเรียน ก. ห้องน้ำ ข. โรงอาหาร ค. ห้องวิทยาศาสตร์ ง. เรือนเพาะชำ 4. การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนอยู่ในขอบข่ายใด ก. การควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ ข. การดำเนินงานตามแผน ค. การวางแผนงาน ง. การประเมินผลการใช้งานอาคารสถานที่ 5. ข้อใดเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน ก. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในห้องเรียน ข. จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ค. จัดให้มีน้ำสะอาดให้นักเรียนได้ดื่ม ง. ถูกทุกข้อ 6. สิ่งใดต่อไปนี้ปลอดภัยที่สุด […]

แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่ รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ข้อ 1. ครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอย่างไร ก. ผู้เรียนอ่านมาก สอนน้อย ข. สอนโดยสื่อทันสมัยใช้ห้องสตูดิโอ ค. สร้างทักษะและเจตคติให้กับผู้เรียน ง. มีความทันสมัยรู้ก้าวทันเทคโนโลยี จ. สอนให้จบในชั้นเรียนไม่มีการบ้าน ข้อ 2. นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะชีวิตแบบใด ก. มีความร่วมมือแบบช่วยเหลือเกื้อกูน ข. มีการร่วมมือกันทำงานแบบสายพาน ค. ร่วมมือโดยสร้างเอกลักษณ์ตนเองในเชิงแข่งขัน ง. มีความร่วมมือแบบสร้างสรรค์ตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน จ. ร่วมมือกันแบบโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยสร้างผลงานให้กลุ่มโดดเด่น ข้อ 3. PLC หรือ Professional Learning Community […]

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) พร้อมเฉลย 1. PLC มีความหมายตรงกับข้อใด ก. Professional Learn Community ข. Professional Learning Communication ค. Professional Learning Community ง. Profile Learning Community 2. PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร ก. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข. ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค. ชุมชนการเรียนรู้เพื่อชุมชน ง. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร ก. Bloom Taxonomy ข. John Duey ค. Sixmand Force ง. Richard Dufour […]

E-Book แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อ่านแล้วสอบได้ชัวร์100%

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ ของผมไม่เปิดสอบผมได้แต่มองตาปริบๆ ผมคิดในใจว่าถ้าผมมีโอกาสได้สอบเมื่อไหร่จะเอาที่ 1 ให้ได้ หลังจากนั้นผมก็มุ่งมั่นอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย ก่อนนอนก็อ่าน ตื่นนอนก็อ่าน อ่านหนังสือหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา และผมยังสรุปที่ผมอ่านเอาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัวอีก เกือบ 8 ปีเต็มกับการอ่านหนังสือและอยู่ในวงการการศึกษาผม ผมมั่นใจและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะนำความรู้ที่ผมได้สั่งสมมาหลายปี จากการอ่านหนังสือค้นคว้าหาความรู้ มาวิเคราะห์รวบรวมเป็น หนังสือคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยใน ภาค ก ผมได้ตัดสินใจทำหนังสือออกมาในรูปแบบ E-book เพื่อให้ทุกท่านสามารถเปิดอ่านดูได้บนมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี โน๊ตบุ๊ค เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งสามารถพกพาไปไหนด้วยก็ได้ อ่านเวลาไหนเมื่อไหร่ก็ได้สะดวกสบาย หนังสือคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ผมได้จัดทำขึ้นมานี้ผมมั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาครอบคลุม ทุกท่านที่อ่านทุกหน้าทุกบรรทัด ศึกษาให้เข้าใจจำได้ ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องสอบติดได้ขึ้นบัญชีอันดับต้นๆ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูดังที่หวังไว้แน่นอนครับ สั่งซื้อผ่าน Ookbee สั่งซื้อผ่าน Ookbee ราคาเล่มละ 200 บาท สนใจส่งข้อความมาได้ครับผม คลิ๊ก >> http://web.facebook.com/messages/kruchiangrai/

แจกแนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อ) 1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม ค. ศีลธรรม ง. ค่านิยม 2. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม ค. ศีลธรรม ง. ค่านิยม 3. ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ เป็นความหมายของข้อใด ก. ธรรม ข. จริยะ ค. ศีล ง. สมาธิ 4. ครูมานะ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าครูมานะมีสิ่งใด ก. ค่านิยม ข. ศีลธรรม ค. จริยธรรม ง. คุณธรรม 5. ครูมานี […]

แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ

แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ 1. ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ ก. David McClelland ข. DavidMcCly ค. Klaly Jonathan ง. Cleland malk 2. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ มักมีการอธิบายด้วยโมเดลใด ก. โมเดลภูเขา ข. โมเดลภูเขาไฟ ค. โมเดลภูเขาน้ำแข็ง ง. โมเดลภูเขาหิมาลัย 3. สมรรถนะครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ตามข้อใด ก. สมรรถนะหลัก , สมรรถนะวิชาชีพ ข. สมรรถนะประจำสายงาน , สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ค. สมรรถนะวิชาชีพ , สมรรถนะประจำสายงาน ง. สมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจำสายงาน 4. สมรรถนะหลัก มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ ก. 5 สมรรถนะ ข. […]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงราย มีแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาให้ทุกท่านได้นำไปทบทวน และศึกษากันครับผม ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หลายท่านไม่ค่อยเน้นกัน และหลายท่านพลาดตรงจุดนี้ ซึ่งแอดมินได้เห็นความสำคัญและจุดอ่อนเลยจัดทำข้อสอบชุดนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านจะได้นำไปศึกษาต่อ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยต่อไป และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครับผม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 บททั่วไป ผู้ที่สนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช  2546 ? ตอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กที่ไม่ปรากฎบิดา มารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดา มารดาได้ หมายถึง ? ตอบ เด็กเรร่อน เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน และได้ความยากลำบาก หมายถึง ? ตอบ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง หมายถึง ? ตอบ เด็กพิการ บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร หมายถึง ? ตอบ ครอบครัวอุปถัมภ์ การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ หมายถึง ? […]

สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ

ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สิ่งที่เราต้องทราบเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของการบริหารการศึกษา เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละองค์กร กระทรวงฯ ทบวง กรม ของแต่ละหน่วยงานการศึกษามีอะไรบ้างและ มีใครเป็นประธาน มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ และเมื่อหลายวันก่อนผมมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูท่านหนึ่งผมเลยได้เอกสารมาฉบับหนึ่ง พอดีคุณครูท่านนี้ได้สรุปไว้ให้เราเข้าใจได้ง่าย ผมเลยขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้กับท่านที่จะเตรียมตัวไปสอบ หรือคุณครู และผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษากันครับผม ดาวน์โหลด สรุปย่อ คณะกรรมการ ประธาน และจำนวนสมาชิก หน่วยงานทางการศึกษาฯ ที่นี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 1. ข้อใด คือโทษทางวินัยของข้าราชการครู ฯ ก. ตักเตือน ข. ยกข้อกล่าวหา ค. ตัดเงินเดือน ง. พักราชการ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ไม่มีเฉลย ขอบคุณที่มา : http://www.krucenter.net/UserFiles/File/sob/s64.pdf 1. การบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีทั้งหมดกี่ด้าน ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 6 ด้าน 2. ข้อใดไม่ใช่งานของสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ง. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3. ข้อใดถูกต้องที่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจ ก. ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ข. ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ค. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคคล ง. ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 4. กระทรวงศึกษากระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. […]

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู   1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ     2. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก ง. ไม่มีข้อใดถูก     3. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า     4. จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ก. […]

Loading...