คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน กำหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความรู้ 1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2.1 จุดกำเนิดอาเซียน 2.2 กฎบัตรอาเซียน 2.3 ประชาคมอาเซียน 2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน 2.  ด้านทักษะ/กระบวนการ 1. ทักษะพื้นฐาน 1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1ภาษา) 1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.2 มีภาวะผู้นา 2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 3. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 3.4 มีความสามารถในการจัดการ / ควบคุมตนเอง 3. ด้านเจตคติ 1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน 2. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 3. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม 5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 6. ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง

วันนี้ผมไปค้นหาเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลาง มาครับก็มีโอกาศได้เจอกับเว็บไซต์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีข้อมูลให้เราได้สืบค้นหลายอย่างเลยครับและเหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะไสอบบรรจุ เอาไว้ศึกษาอ่านครับผม เว็บไซต์นี้อยู่ในส่วนของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ยังไงลองแวะเวียนเข้าไปชมดูได้ครับ รับรองความรู้เพียบเลยครับผม   เว็บไซต์ http://www.curriculum51.net/

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ 2. หลักการ 3. จุดหมาย 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. มาตรฐานการเรียนรู้ 7. ตัวชี้วัด 8. สาระการเรียนรู้แบะมาตราฐานการเรียนรู้ 9. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน 10. ระดับการศึกษา 11. การจัดเวลาเรียน 12. โครงสร้างเวลาเรียน 13. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 14. การจัดการเรียนรู้ 15. สื่อการเรียนรู้ 16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 17. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 18. เอกสารหลักฐานการศึกษา 19. การเทียบโอนผลการเรียน 20. การบริหารจัดการหลักสูตร  

ประเภทของหลักสูตร

1. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา ( The Subject Curriculum) หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 2. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา ( Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่นำเนื้อหาต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ์ (The Broard Field Curriculum) จุดมุ่งหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เช่น หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ (The Activities And Experience Curriculum) เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (The Social Process And Life Function Curriculum)  หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลัก 6. หลักสูตรแกนกลาง (The Core Curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะกำหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลาง 7. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ (The Individual Curriculum) จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนานิยม 8. หลักสูตรบูรณาการ […]

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน   การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  หลังจากที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว  การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยเผยแพร่    ให้ผู้สนใจได้ศึกษา  รับรู้  นำรูปแบบวิธีการดำเนินงานและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการสำหรับขอเลื่อนและกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วย  แต่การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  แต่เป็นการเขียนเพื่อบันทึกรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือนวัตกรรมที่คิดค้นแสวงหามาใช้ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอนของตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นทางการหรือเป็นสากลได้  เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไป  ตลอดจนวิธีการดำเนินการวิจัยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นทางการ หรือความเป็นสากลมากนัก  ดังนั้น ความเชื่อถือได้ของการวิจัยในชั้นเรียน จึงมักไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยหรือนักวิชาการโดยทั่วไปเท่าที่ควร  นอกจากว่าครูผู้ทำการวิจัยในชั้นเรียนจะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้มีความเป็นสากล  และมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยทั่วไปแล้วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) วิธีการดำเนินการวิจัย 3) ผลการวิจัย 4) ข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม และ 5) สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจ และแนวทางในการวิจัยต่อไป หรือควรประกอบด้วย 1) บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 2) แนวคิดที่สำคัญ (และสมมุติฐาน) ของการวิจัย 3) วิธีดำเนินการวิจัย (ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล) 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และ […]

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบูรไน กรุงเทพมหานคร  เมืองหลวงจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวงเนปีดอว์(เมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่า) เมืองหลวงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมืองหลวงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55

เปิดสอบ “ครูผู้ช่วย” รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร เปิดสอบ ครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 (1) เปิดสอบ ครูผู้ช่วย รับสมัคร 6-12 ธ.ค.55 (2) ที่มา : เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ดาวน์โหลดหนังสือ 6 เล่ม การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง…

  ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อดาวน์โหลด […]

เนื้อเพลง อาเซียนร่วมใจ

เพลง อาเซียนร่วมใจ        คำร้อง ประภาส ชลศรานนท์    ดนตรี คุณพระช่วยออร์เคสตรา                    ทำนอง  จักพัฒน์  เอี่ยมหนุน    ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร / บี พีระพัฒน์ เถรว่อง เนื้อร้อง                          * อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ     อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ                    มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย  สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ … อินโดนีเซีย                    อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ  อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ                          (ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง                    ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา                    […]

เนื้อเพลง สัญลักษณ์อาเซียน

เพลงสัญลักษณ์อาเซียน คำร้อง : สายัณห์ แก้วพิทักษ์ ทำนอง : บังใบ เนื้อเพลง         อาเซียนเรานี้  สัมพันธ์ไมตรี ทุกชาตินี้รุ่งเรือง  ต้นข้าวสีเหลืองมัดรวมกันไว้ นั้นคือมิตรภาพเรานั้น อาเซียนเรายึดมั่น  ไม่เปลี่ยนไป สนธิสัญญาเคยให้  ใจเป็นหนึ่งเดียวกัน        สีน้ำเงินคือความมั่นคงสันติภาพ  สีแดงก้าวหน้ากล้าหาญ  ความบริสุทธิ์คือสีขาวเรานั้น สีเหลืองอร่ามนั่น  คือความเจริญรุ่งเรือง     ที่มา:  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.)

ปฏิญญาอาเซียน

ปฏิญญาอาเซียนมีสาระสำคัญกล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน

เสาหลักประชาคมอาเซียน

เสาหลักประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมการเมืองและความมั่นคง   ที่มา: สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัพโหลดงาน ส่งงานผ่าน Skydrive

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการให้นักเรียนส่งงานออนไลน์ ผ่านทาง Skydrive สำหรับคุณครูที่มีอีเมลของ Hotmail นะครับ ผม ขอแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของ คุณครู คนสร้าง Folder กับส่วนของ  นักเรียน  Upload * ครูและนักเรียนต้องมีบัญชีอีเมล ของ Hotmail นะครับ ส่วนของคุณครู เรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. ให้คุณครูทำการ Login เข้า E-mail ของ Hotmail ตามปกติก่อนนะครับ 2. ที่เมนูด้านบนสุดจะมีเมนู ที่ชื่อว่า SkyDrive ดังรูป 3. หลังจากนั้น คุณครูก็เลือก Folder ที่ต้องการให้นักเรียนส่งงาน ในตัวอย่างผมสร้าง Folder ที่มีชื่อว่า ส่งงาน นะครับ 4. คลิกขวาที่ Folder ส่งงาน จะมีเมนูขี้นมา ให้คุณครูเลือก  คุณสมบัติ   5. […]

คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เอามาฝากครับ รายชื่อสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา     ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดต่างๆ และจำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์ ที่มา http://news.ksp.or.th/std_bundit55/index.php

Download Internet Explorer 10

ไมโครซอฟต์ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ดาวน์โหลดโปรแกรม Explorer 10 Release Preview หรือ IE10 รุ่นทดสอบสำหรับ Windows 7 ซึ่งเดิมทีนั้นเวอร์ชั่นสมบูรณ์จะมีเฉพาะใน Windows 8 ตัวอย่าง โดยคุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้เลยครับ  ดาวน์โหลด Download Internet Explorer 10    

ประกาศ เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2555  เกี่ยวกับการเตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ดังนี้ การกำหนดปฏิทินการดำเนินการ เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รับสมัครคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คัดลือก วันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ประกาศผลคัดเลือกภายในวันที่  7 มกราคม 2555   การกำหนดปฏิทินการดำเนินการ เตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ   ชมวีดีโอ (เลื่อนไปที่นาทีที่ 4.00)

รวม From GoogleDoc กับ Bloger

สวัสดีครับ วันนี้ ผมขอเสนอวิธีการ นำ ฟอร์ม บน google doc มาใส่ใน บทความของ bloger  นะครับ สำหรับ ครูที่สร้าง Blog ไว้กับ blogger.com และใช้งาน Google Doc อยู่นะครับ ก่อนอื่น คุณครู ก็ต้องสร้าง แบบฟอร์ม ไว้ก่อนนะครับในที่นี้ ผมสร้างแบบฟอร์มเป็น แบบข้อสอบ ดังตัวอย่างนะครับ  (คลิกที่รูปเพือขยาย)   จากนั้นคุณครู ก็คลิกที่ [ดำเนินการเพิ่ม] ตรงมุมด้านขวาบน นะครับ  แล้วให้เลือกที่  [  ฝัง  ]  จะปรากฏหน้าต่าง ขี้นมาให้เรา Copy Code ในกล่องข้อความ ให้หมด  (ตรงกรอบสีฟ้า)  (คลิกที่รูปเพือขยาย)   เสร็จแล้วคุณครูก็กลับมายังหน้า Blog และทำการเลือก แก้ไข หรือ สร้างใหม่ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สร้างบทความ) […]

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา  ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิ ภาคให้พลเมื องของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอยู่ร่วมกั นฉันญาติ มิตรในครอบครัวเดียวกั น ประชาคมอาเซี ยนก่อตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิ ภาค ธำรงไว้ ซึ่งสันติ ภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกิ นดี อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิ กทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน […]

แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณ คณะทำงาน สถาบันทางการศึกษา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดาวน์โหลด : แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ Learning pyramid

  หลังจากที่ได้เจอภาพ ปิรามิดแห่งความสำเร็จแล้ว จึงขอสรุป ย่อๆ ปริรามิดแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ นะครับ

PowerPoint ก็เซฟเป็นไฟล์วีดีโอได้

วันนี้ผมขอเสนอวิธีการแปลงไฟล์ PowerPoint 2010 ให้เป็นไฟล์วีดีโอ  สำหรับครูที่ต้องการแปลงไฟล์นำเสนอจาก *.pptx  ไปเป็น  *.wma สำหรับขั้นตอนนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ เรามาเริ่มกันได้เลย ก่อนอื่นท่านก็ต้องงานนำเสนอขอท่านที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำเสนอ 1. เปิดไฟลขี้นมา   2. ไปที่  แฟ้ม > บันทึกและส่ง  >  สร้างวีดีโอ  จะพบกับหน้าต่างดังนี้ คลิกเลือกตาม ลำดับได้เลย  สำหรับก่อนที่จะคลิกในขั้นตอนที่ 4 นั้น ในกรอบสี่เหลี่ยม เราสามารถปรับแต่งค่าความละเอียดของไฟล์ วีดีโอได้ นะครับลอง ปรับกันดู   3. เมื่้อคลิก ปุ่มสร้าง วีดีโอแล้ว ก็จะขี้นหน้าต่างให้เราตั้งชื่ื่อไฟล์ และ บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการ แปลงไฟล์ powerpoint ไปเป็น ไฟล์วีดีโอครับ เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ยุ่งยากเลย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ นะครับ  << คลิกชมตัวอย่างได้ที่นี่ >> 

ฝัง Font ลงในไฟล์ Word2010

ครูหลายท่านคงประสบปัญหาในการเปิดไฟล์เอกสารของท่านที่เครื่องคอมฯเครื่องอื่น แล้วไม่มี Font ที่เราจัดรูปแบบมาจึงทำให้เราต้อง ดาวน์โหลดหรือ ต้องเปลี่ยน Font ใหม่กันให้ยุ่งยาก วันนี้ผมขอแนะนำวิธีการฝัง Font ไปกับไฟล์ที่เราบันทึก โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่มีฟ้อนกับเครื่องอื่นๆ อีกต่อไป วิธีการนั้นไม่ยุ่งยากเลยทำตามขั้นตอนเลยนะครับ 1. อันดับแรก พิมพ์งานของเราและจัดรูปแบบ font ขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการเสร็จแล้วไปที่ แฟ้ม > บันทึกเป็น   2. เมื่อขี้นหน้าต่าง บันทึกเป็นแล้วให้เราคลิกเลือกที่เครื่อง มือ  และ ตัวเลือกการบันทึกตามลำดับ 3. เมื่อขี้นหน้าต่างตัวเลือก  > การบันทึก ขี้นมาแล้่วให้ดูใสส่วนของ การฝังแบบอักษรในแฟ้มให้เลือกตาม รูปภาพได้เลยครับ เสร็จแล้วอย่าลืมคลิก ตกลง   4.  เสร็จแล้ว ก็บันทึกชื่อแฟ้มตามที่เราต้องการ   เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถไปเปิดไฟล์เอกสาร ของท่านที่เครื่องไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Font อีกต่อไป ขอให้สนุกกับการทำงานนะครับ

โปรแกรมสร้างข้อสอบ ออนไลน์ฟรี

พอดีผมได้ไปเปิดเจอเวปไซค์ที่ดีอีกเวปไซค์หนึ่ง ซึ่งเป็นเวปไซค์ที่สร้างข้อสอบแบบออนไลน์แบบง่ายๆ ภายในเวปไซค์ได้มีคู่มือการใช้งาน คู่มือการทำ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อ ครูหลายๆ ท่านเลยทีเดียว  ถ้าครูท่านไหนสนใจเข้าไปสมัครได้เลยครับที่นี่ http://www.exam.in.th/ สมัครใช้งานคลิกที่นี่ คู่มือการใช้งานคลิกที่นี่ ดูตัวอย่างที่ผมได้ทดลองสร้างไว้ครับ  http://www.exam.in.th/krueak/ *หมายเหตุ   นักเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกของเวปไซค์นี้ก่อนนะครับ    

สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

จะดีไหมครับ ถ้าหากคุณครูจะสร้างแบบฝึกหัดโดยไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลา คุณครูสามารถทำได้เองผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงเลยครับ โดยไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย และที่เด็ดกว่านั้นคือ คุณครูยังสามารถปริ้นออกมาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้เลยครับ คือคุณครูไม่ต้องคิดโจทย์เอง และไม่ต้องพิมพ์เอง และยังสามารถ เลือกโจทย์เป็น บวก ลบ คูณ หาร การผสม เศษส่วน การวัด กราฟ เวลา แล้วก็แผนภูมิ และอีกมากมายเลยครับ ยังไงเราลองมาทำกันเลยครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://themathworksheetsite.com/ 2. เลือกโจทย์ที่คุณครู ต้องการสร้างเลยครับ มีทั้ง บวก ลบ คูณ หาร การผสม เศษส่วน การวัด กราฟ เวลา แล้วก็แผนภูมิ ครับ   3. ผมเลือกการบวก เป็นแบบ Single Digit, Horizontal (Single Digit, แนวนอน) นะครับ Number of problems กำหนดโจทย์ ว่าต้องการกี่ข้อครับ Add These […]

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา

คิดเลขผ่าน Google

การบวกลบคูณหารเป็นเรื่องที่เราได้ทำเกือบอยู่ทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณครู่คณิตศาสตร์และนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการคิดเลข หลายครั้งที่ตัวเลขเยอะเราขี้เกียจบวกและต้องการหาเครื่องคิดเลข แต่เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลขนี่สิ แย่เลย ครับ ที่จริงในเครื่องของเราก็มีโปรแกรมคิดเลขนะครับ แต่ว่าวันนี้ครูเชียงรายจะมาแนะนำการคิดเลขผ่านเว็บไซต์ Google กันครับ ง่ายๆมาก ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้อง… ฯลฯ ขั้นตอนแรกให้คุณครูเข้าไปที่เว็บไซต์ www.google.com กันก่อนครับ หรือจะ www.google.co.th ก็ได้ครับ จากนั้นให้คุณครูป้อนตัวเลขลงไปเลยครับ แล้วใช้เครื่องหมายในแป้นพิมพ์ ใส่เข้าไปได้เลย จากนั้นกด Enter ดูครับ เป็นไงครับ ง่ายไหมครับ เราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ครับ คือคิดเลขผ่าน http://www.google.co.th/ ได้เลยครับผม

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สังกัดภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Goverment Website Standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนกส์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ดาวน์โหลดฉบับเต็ม : มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

1 45 46 47 48 49 52
Loading...