Q & A ถามตอบ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Q & A ถามตอบ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันนี้สำหรับท่านที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู วันนี้ครูเชียงราย เรารวบรวมมาให้แล้ว Q & A ถามตอบ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ไหนบ้าง

 1. ยื่นผ่านระบบ KSP Self Service และ KSP School
 2. 2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)
 3. 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (คุรุสภาจังหวัด)

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 3. สำเนาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี (สำหรับกรณีปัจจุบันประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)
 4. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
 5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ปัจจุบันไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่

ได้ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้เมื่อไหร่

ตอบ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ต่อเลขาธิการคุรุสภาภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่

สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึง 1 เดือน ให้นับเป็น 1 เดือน

ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 5 ปีแล้ว สามารถต่ออายุได้หรือไม่

ได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึง 1 เดือน ให้นับเป็น 1 เดือน และต้องดำเนินการต่ออายุจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้

หลังข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 นี้ใช้บังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ถืออยู่ยังสามารถใช้ได้หรือไม่

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 มีกี่ประเภท

 • มี 4 ประเภท ดังนี้

(1) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู คืออะไร

 • ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองแต่ยังไม่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูไม่ครบตามที่คุรุสภากำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม

เพราะเหตุใดต้องมีการปรับแก้ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับเดิม

 • เพื่อเป็นการรองรับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพใช้เชื่อมโยงกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในวิชาเอก

ทำไมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีการแบ่งเป็น 3 ระดับ

 • 1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงผู้รับบริการจากผู้ประกอบ วิชาชีพครูมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพครู
 • 2. เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้โดยถูกต้อง

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุกี่ปี

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต

ทำอย่างไรจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License)

1) ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) เทียบเท่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น สามารถถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) ได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือ

2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้ โดยผู้ที่จะทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาต้องถือเอกสารตามที่คุรุสภาออกให้ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง คืออะไร

คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีอายุกี่ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีอายุ 7 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต

ทำอย่างไรจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License)

1) ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนข้อบังคับใช้บังคับ หรือ

2) ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด

กรณีที่เป็นครูสังกัดครูเอกชนที่ไม่มีวิทยฐานะสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้หรือไม่ หรือสามารถเข้ารับการพัฒนาตนเองให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้หรือไม่

สามารถขอได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุและผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีกลุ่มวิชาใดบ้าง

กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

ผู้ที่สอบวิชาชีพครูผ่านแล้วก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2566 แต่ยังสอบไม่ผ่านวิชาอื่นสามารถเก็บผลการทดสอบไว้ได้หรือไม่

ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตไว้ได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรตามข้อบังคับนี้

คุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงที่ยังไม่หมดอายุ

(2) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีอายุกี่ปี

มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต

ลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอะไรบ้าง

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันทำการ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 – 3 วันทำการ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดให้ขอเร่งด่วนไว้ 3 กรณี คือ

1) ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร

2) ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่บรรจุแต่งตั้ง

3) ต่อสัญญาจ้าง

คุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เลยหรือต้องยื่นคำขอ

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภา พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะดำเนินการได้เมื่อใด

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบเอกสารหลักฐานและต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท กรณีต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุจะต้องชำระค่าดำเนินการ กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า ในอัตราเดือนละ 200 บาทแต่ไม่เกินสองพันบาท โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุจนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

คุรุสภาจะจัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ ผู้ยื่นคำขออาจอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งการไม่ออกใบอนุญาต

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *