วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโรงเรียน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติการ ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะหน้าที่และงานที่ต้องปฏิบัติของผู้อำนวยการโรงเรียน

 1. บังคับบัญชาครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่ บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมาย
  ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาการนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
 6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
 7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย
  และการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน ตาม
  มาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการ ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]