แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566 แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566

Active Learning คือการวิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น โดยไม่ใช่การเป็นผู้รับความรู้เพียงผู้เดียวที่ได้รับข้อมูลจากผู้สอน ดังนั้นการสอนแบบ Active Learning มีข้อดีมากมาย วันนี้ครูเชียงรายเลยแต่งข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566 มาฝากทุกท่านให้ได้ศึกษา

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning พร้อมเฉลย 10 ข้อ ปี2566

1. Active Learning มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. ผู้สอนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ข. ผู้เรียนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
ค. ผู้บริหารลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับผู้สอน 
ง. ผู้สอนมีบทบาทสำคัญที่สุดในการชี้แนะผู้เรียน

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มีข้อดีอย่างไร

ก. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิชาการ  
ค. ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้ในความทรงจำได้นานขึ้นด้วย
ง. ช่วยให้ผู้สอนมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน

3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning ในชั้นเรียนนั้นอยู่บนพื้นฐานของทักษะใด

ก. ตา ดู หู ฟัง 
ข. ฟัง ดู ทำตาม
ค. เขียน อ่าน จำ 
ง. พูด ฟัง เขียน อ่าน สะท้อน

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ

ก. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ข. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนด  จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ
ง. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบแลกเปลี่ยนความคิดคือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบร่วมมือคือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบทบทวนโดยผู้เรียนคือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบวิเคราะห์วีดีโอคือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

9. พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนการคำนวณ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการทำงานกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ

10. กระบวนการใดเป็นรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนการคำนวณ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการทำงานกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ

เฉลยข้อสอบ วิชาการศึกษา เรื่อง Active Learning

1. Active Learning มีความหมายตรงกับข้อใด 
ข. ผู้เรียนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มีข้อดีอย่างไร
ง. ช่วยให้ผู้สอนมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน

3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning ในชั้นเรียนนั้นอยู่บนพื้นฐานของทักษะใด
ง. พูด ฟัง เขียน อ่าน สะท้อน

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คื
ข.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนด  จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบแลกเปลี่ยนความคิดคือข้อใด
ก. Think-Pair-Share

6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบร่วมมือคือข้อใด
ข. Collaborative learning group

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบทบทวนโดยผู้เรียนคือข้อใด
ค. Student-led review sessions

8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบวิเคราะห์วีดีโอคือข้อใด
ง. Analysis or reactions to videos

9. พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด

10. กระบวนการใดเป็นรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *