อัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566 อัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566

อัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566

อัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

วันนี้ครูเชียงราย จะพาทุกท่านมาทบทวนความรู้และอัพเดท จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ 2566 เพราะว่าจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับครู ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง ไปดูกันเลย

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ

ด้านที่ 1 ต่อตนเอง

จรรยาบรรณข้อที่ 1 : ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วงเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

ด้านที่ 2 ต่อวิชาชีพ

จรรยาบรรณข้อที่ 2 : ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ด้านที่ 3 ต่อผู้รับบริการ

จรรยาบรรณข้อที่ 3 : ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
จรรยาบรรณข้อที่ 4 : ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
จรรยาบรรณข้อที่ 5 : ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
จรรยาบรรณข้อที่ 6 : กฎย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณข้อที่ 7 : ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

ด้านที่ 4 ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณข้อที่ 8 : ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

ด้านที่ 5 ต่อสังคม

จรรยาบรรณข้อที่ 9 : ครูพึงประสงค์ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *