ข้อสอบใบขับขี่ 2566 รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 รถยนต์ และ จักรยานยนต์

การศึกษาข้อสอบใบขับขี่ ก่อนที่เราจะไปสอบใบขับขี่ถือเป็นการเตรียมตัวสอบ เพื่อไม่ให้พลาดการสอบตก ลดโอกาสที่จะสอบไม่ผ่าน มีความเข้าใจในกฎจราจรและการขับรถอย่างถูกต้อง และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษา ข้อสอบใบขับขี่ 2566 ก่อนไปสอบถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก วันนี้ครูเชียงราย มีข้อสอบดีๆ มาให้ทุกท่านได้ศึกษาก่อนไปทำข้อสอบจริงที่สำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 รถยนต์ และ จักรยานยนต์ 50 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อความใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ก. กล้าได้กล้าเสีย
ข. ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
ค. ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ง. กระต่ายตื่นตูม

2. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด
ก. ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ข. ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า
ค. ใช้ตลอดเวลา
ง. ใช้ได้ตามสะดวก

3. นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไร (สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล)
ก. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ก. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข. เส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่เส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

5. บริเวณใดแซงได้
ก. สะพานเดินรถทางเดียว
ข. ทางร่วมทางแยก
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ
ง. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

6. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 1 ปี
ง. 5 ปี

7. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
ข. ให้รถที่มีอยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อน
ค. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
ง. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน

8. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร
ก. โรงพยาบาล
ข. แยกไฟแดง
ค. ท้องถนน
ง. ป้ายรถเมล์

9. เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร
ก. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ
ข. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ค. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
ง. พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้

10. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

10. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

11. รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 ต่อปี
ค. ร้อยละ 20 ต่อปี
ง. ร้อยละ 1 ต่อเดือน

12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

13. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท

14. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก สามารถตัดสินใจได้ดี
ข. ทำให้เบรกรถสะดวก
ค. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
ง. บังคับพวงมาลัยลำบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก

15. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

15. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ก. ห้ามกลับรถ
ข. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
ค. สะพานลอยคนข้าม
ง. ห้ามแซง

16. การจอดรถทางลงลาดชัน ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด
ก. หันเข้าหาขอบทาง
ข. หันออกจากขอบทาง
ค. ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
ง. อยู่อย่างไรก็ได้

17. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

17. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ก. รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้
ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้

18. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก. 3 ปี
ข. 6 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี

19. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ก. คนเดินเท้า
ข. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ค. พนักงานจราจร
ง. ผู้ขับขี่รถยนต์

20. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า
ข. แซงในที่ห้ามแซง
ค. ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
ง. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

21. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 5 ปี
ง. 2 ปี

22. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

22. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

ก. เขตให้หยุดรถ
ข. เขตแซงได้
ค. เขตห้ามแซง
ง. เขตให้ทาง

23. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
ข. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
ค. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
ง. ให้ชะลอความเร็วและขับรถชิดด้านซ้าย

24. ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

25. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประกันสังคม
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
ค. บัตรประจำตัวประชาชน
ง. สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ

26. ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก. หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้างขวาบ้าง
ข. ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์
ค. ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น
ง. รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว

27. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

27. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดิน
ข. รถนี้ได้รถมีคนนั่ง 1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดิน
ง. รถนี้รถมีคนนั่ง 2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

28. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

28. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นแนวหยุดทุกครั้ง
ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้
ค. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ง. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว

29. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร
ก. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ค. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร
ง. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร

30. ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง
ข. กลับรถในบริเวณที่คับขัน
ค. เข้าช่องทางให้ถูกต้องและให้กลับรถได้เมื่อปลอดภัย
ง. กลับรถช่องทางไหนก็ได้

31. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

31. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ก. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นแนวหยุดทุกครั้ง
ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้
ค. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ง. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว

32. ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด
ก. น้ำกลั่น
ข. น้ำฝน
ค. น้ำประปา
ง. น้ำบาดาล

33. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านใดของเจ้าพนักงานจราจรต้องหยุดรถ
ก. ด้านหน้า
ข. ด้านหลัง
ค. ด้านหน้าและด้านหลัง
ง. ด้านข้าง

34. ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
ค. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ง. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร

35. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

35. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน 
ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง ข้างหน้ามีงานสำรวจทาง 
ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง คนงานกำลังทำงาน

36. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 15 วัน
ค. 7 วัน
ง. 10 วัน

37. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?
ก. ให้รถทุกชนิดขับวนด้านขวาของวงเวียน
ข. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
ค. ให้ขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดให้รถในวงเวียนผ่านไปก่อน
ง. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย

38. เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 15 วัน
ค. 45 วัน
ง. 30 วัน

39. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ข้อใดถูกที่สุด
ก. ไฟเบรกและไฟหน้า
ข. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา
ค. ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา
ง. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ

40. บริเวณใดสามารถกลับรถได้
ก. บริเวณบนสะพาน
ข. เขตปลอดภัย
ค. ในระยะเกินกว่า 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ง. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ

41. ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์
ก. คนโดยสาร
ข. ภิกษุ สามเณร
ค. คนขับรถ
ง. เด็ก

42. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

43. เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ให้สัญญาณ โดยยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
ก. จะลดความเร็วของรถ
ข. จอดรถ
ค. เลี้ยวขวา
ง. หยุดรถ

44. เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ข. รอประกันภัย
ค. การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ
ง. รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

45. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร
ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ข. มีผลให้เป็นฝ่ายถูก
ค. จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน
ง. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด

46. มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
ข. จอดไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ค. จอดรถซ้อนคัน
ง. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

47. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร
ก. เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
ข. ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
ค. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
ง. ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ

48. เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
ก. เพราะ น้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ข. เพราะ จะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
ค. เพราะ สำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
ง. เพราะ จะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด

49. การหยุดรถอย่างกะทันหันสำหรับรถที่ไม่ติดตั้งระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
ข. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
ง. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)

50. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ใจร้อน วู่วาม
ค. ความอดทนอดกลั้น
ง. การให้อภัยผู้อื่น

ขอขอบพระคุณข้อสอบใบขับขี่ 2566
อ้างอิง https://safedrivedlt.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Comments

  1. pp พูดว่า:

    13. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร / เฉลยยังผิดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *