แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครู เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาขีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

สำนักงานฯ กำหนดการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระตาษคำตอบของตนเอง โดยมีขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง ดังนี้

แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ต้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (www.ksp.or.th)

กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบต้องระบุวิชาที่มีความประสงค์จะขอดูกระดาษคำตอบไว้ให้ชัดเจนผู้ยื่นแบบคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบฯ ที่กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะงดให้บริการดูกระดาษคำตอบ

ผู้ยื่นแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ ส่งแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาเรียบร้อยทั้ง – รายการ มายังอีเมล์ [email protected] ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ แบบคำร้องขอดูกระตาษคำตอบฯ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับหลังจากวันที่กำหนดข้างต้น สำนักงานเสขาธิการคุรุสภาไม่ดำเนินการให้บริการดูกระดาษคำตอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *