วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

ความหมายของ “วินัย” คำว่า “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับคนในแต่ละหมู่แต่ละเหล่าผู้มีภารกิจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ ลักษณะของวินัย อาจมองเห็นได้ในหลายแง่มุม เช่น มอง “วินัย” ในแง่รูปลักษณ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ “วินัย” ไว้ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่ง หมายถึง “ข้อปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการมองที่ปทัสถาน (Norm) ที่กำหนดไว้ อีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง “การอยู่ในแบบแผน” ซึ่งเป็นการมองที่พฤติกรรม (Behavior) ของคน การมองวินัย ในแง่รูปลักษณ์นี้ ทำให้มองเห็นวิธีสร้างวินัยว่ามีอยู่ ๒ ทาง คือ สร้างปทัสถาน (Norm) โดยกำหนดข้อปฏิบัติทางหนึ่ง และสร้างพฤติกรรม (Behavior) โดยสร้างปัจจัยที่เสริมสร้างวินัยอีกทางหนึ่ง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค. ผู้ถูกลงโทษให้ออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง. ผู้ถูกลงโทษลด ขั้นเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญ
ตอบ ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ

2. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก. ให้ออก ไล่ออก
ข. ปลดออก ไล่ออก
ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
ตอบ ข. ปลดออก ไล่ออก

3. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก. ร้ายแรง ข. ปรากฏชัดแจ้ง
ค. ประพฤติชั่ว ง. ร้ายแรงและปรากฎชัดแจ้ง
ตอบ ข. ปรากฏชัตแจ้ง

4. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
คือใคร

ก. ก.ศ.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกมา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

5. นางสาวประณีต ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิควินัยร้ายแรง ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน กรณีดังกล่าวคือใคร

ก. ก.ค.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกบา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัขร้าขรงผู้บังตับบัญชาจะลงโทษอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกับความผิด
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินเดือน
ค.ลดขั้นเงินเดือน
ง. สั่งลงโทษตามข้อ ก ข ค แล้วแต่กรณี
ตอบ ง. สั่งลงโทษตามข้อ ก ข ค แล้วแต่กรณี

7. ในกรณีที่ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยร้าขรง ถ้ำามีเหตุอันควรลดหย่อน
จะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้ แต่มีให้ต่ำกว่าข้อใด
ก. ลดขั้นเงินเดือน
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ปลดออก
ง. ไล่ออก
ตอบ ค. ปลดออก

8. ในกรณีที่กระทำผิดวินัยเด็กน้อยและมีเหตุอันงดโทษผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ให้อยู่เวรยาม 7 วัน
ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
ตอบ ง. คำเนินการตามข้อ ก และ ข

9. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรง ครูเชี่ยวชาญพิเศษในสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

10. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

11. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

12. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ค. 30 วัน

13. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด ไม่มีสิทธิอุทธรณ์
ก. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข. กับข้องใจผู้บังคับบัญชา
ค. 15 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

14.ในกรณีที่กระทำผิดวินัยเด็กน้อยและมีเหตุอันงดโทษผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ให้อยู่เวรยาม 7 วัน
ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
ตอบ ง. คำเนินการตามข้อ ก และ ข

15. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรง ครูเชี่ยวชาญพิเศษในสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

16. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

17. ตำแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. ก.ค.ศ.

18. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 7 วัน
ข. 9 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ค. 30 วัน

19. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด ไม่มีสิทธิอุทธรณ์
ก. กับข้องใจผู้บังคับบัญชา
ข. 15 วัน
ค. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค. ผู้ถูกลงโทษให้ออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง. ผู้ถูกลงโทษลด ขั้นเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญ
ตอบ ข. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]