วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

คุรุสภาให้การรับรอง 65 หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม 1 แห่ง รวมจำนวน 64 แห่ง 65 หลักสูตร

หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ คือ คณะที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู

คุณวุฒิที่ได้รับขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนดว่าเป็น ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

เช่น

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะใช้ = ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)

2. มศว ใช้ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

3. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น ม.ขอนแก่น / ม.เกษตรศาสตร์ / ม.ศิลปากร / ม.มหิดล / ม.รามคำแหง / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / กลุ่มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / กลุ่มสถาบันการพลศึกษา / กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ฯ

ใช้ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)

5. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล / กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ใช้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)

หมายเหตุ มสธ. ใช้ ศึกษาศาสตร์ แต่ไม่มีการขอรับรองในระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีการฝึกประสบการณ์สอน เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น

สรุป คุณวุฒิของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะมีตัวย่อ ศ.บ. ศษ.บ. คอ.บ. กศ.บ.

พ้นจากนี้คือ ป.ตรีอื่น

ป.ตรีอื่น ต้องการข้ามสายมาวิชาชีพครู ต้องไปเรียนเพิ่ม “วิชาชีพครู” ที่คุรุสภารับรอง

และวิชาชีพครู ก็เป็น หลักสูตรทางการศึกษาเช่นกัน

ดูการรับรองหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองได้ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา

อ้างอิง https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/08/39077/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง